ماجده

بزرگ شدن درد داشت.

مثل شکستن دیواره ی تخم مرغ و بیرون آمدن جوجه.

مثل شکافتن پیله وپرواز پروانه  ومثل دریدن پوسته ی خارجی حبوبات وتبدیل

شدن به گیاه و... من داشتم دردهایم را پیدا می کردم . دردهایی که برای بزرگ

شدنم لازم بود .

دختر عمویم گفت: این چه کاریه  امروز با یک سوم هزینه سوار تاکسی می شم

حرف  هم نمی زنی. زور بگی ما می ریم به بابا می گیم .این تهدید دهانم را بست .

گفتم می خواهی چه کنی ؟

گفت : مگه کرایه تاکسی 5 ریال نیست؟

گفتم : بله

گفت : می ریم تو صف تاکسی می ایستم نوبتمون شد ....

وقتی تاکسی آمد و ما هرسه پشت سوار شدیم . یک آقا با خانمش جلو

نشستند (سابقا صندلی جلو دو نفر می نشستند.) اول من ، بعد نسرین و

سومی خواهرم نشست ، پیرزن همراه آن آقا وخانم با 2دختر6 یا 7 ساله

شان هم پشت نشستند.


ما آخرمسیر منبع آب پیاده می شدیم . آنها به روستایی بالاتر ازمسیر

منبع آب یعنی ، بنام شریف آبادمی رفتند.خواهرم کل مسیر را نق زد

و نسرین به او سقلمه ای زد که هیس چقدر نق می زنی. داشتیم خفه

می شدیم  بلاخره به ایستگاه رسیدیم خواستم در را باز کنم راننده گفت

نه این در خرابه از همون در پیاده شوید ...وایییی خدای من تا پیرزن ودوتا

نوه هاش پیاده شدند، خواهرم نسرین ومن هلاک شدیم .

نسرین رفت جلو وگفت آقا اینم کرایه . راننده در بهت وناباوری یک بار کف

دستش و یکبار ما نگاه می کرد گفت شما سه نفرید کرایه یه نفر را دادید.

نسرین گفت : مگه پشت جای چند نفره؟ شما 6 نفر سوار کردید نکنه فکر

کردین تاکسی غراضه تون مینی بوسِ. و در حین حرف زدن به  ما  اشاره

کرد راه بیاین دیگه و ما قدم هامونو  تند کردیم . راننده رفت . احساس بدی

داشتم . شاید آنها هم همینطور! جیک هیچ کدام در نیامد.تا رسیدیم به خانه .

آن روز برف ها روی زمین یخ بسته بودندوما نان نداشتیم .... سرصف نانوایی

پیرزنی جوراب می بافت . کنارش سه تا خانم مسن نشسته بودند.

سولماز دخترچادری نازنینی بود که همیشه سر صف با هم بودیم آمد

ته صف که کنارم باشد. گفتم چقدر قشنگ می بافد. گفت: ننه اصغر رو

می گی ؟ بیچاره یک پسر بیشتر نداشت او هم رفت جبهه وشهید شد...

 قلبم از جا کنده شد. گفتم : پس برای کی جوراب می بافه؟ گفت برای

نان ... اشکم سرازیر شد. باقی حرف هایش را نشنیدم .شنیدن این حرف

ها درد داشت .

با خودم می گفتم شهر من دست دشمن بود. واین پیرزن سرصف نانوایی

نشسته با طمئنینه ی تمام جوراب می بافد...این از تمام معادله های دو

مجهولی جهان برای من مجهول تر ودر عین حال ساده ترین مساله جهان

بود . آن لحظه سولماز شیرین عقل ، برایم داناترین وبا احساسترین انسان

بود ، با گوشه ی چادرش اشکهایم را پاک کرد گفت : دایی وعموی من هم

جبهه هستند مریوان ، امروز امامزاده جمع می شویم برای دعا وجمع کردن

هدیه هامان به رزمندگان تو هم بیا . گفتم درس دارم . تازه بابااجازه نمی ده

بیام بیرون . گفت من بجات دعا می کنم وبا خنده ای ساده ادامه داد بجای

تو هم چایی می نوشم .( رسم بود زنان محله در امامزاده جمع می شدند

هدایا که دست بافت های خودشان بود از شال وکلاه وپلیورگرفته تا ...را به

ستاد امداد وکمک رسانی تقدیم می کردند. دعا می خواندند وچایی می

نوشیدند)

شب پدرم بعداز اینکه شنید ما خوابیدیم در جمع پدربزرگ وعمه ها ومادرم

گفت : خانواده ی دوستم بتول که در ایستگاه اهوازمنتظر رسیدن قطار بودند

دچار حمله دشمن شده وترکشی به دوستم اصابت کرده . متاسفانه نخاع

او آسیب دیده و...آن شب تا صبح گریستم . یاد خاطره هایم با بتول لی لی

بازی کردن تا دوچرخه سواری و...پدرش با پدرم همکلاسی بودند با هم دیپلم

گرفته بودند . هردو معلم شده بودند. من وبتول مادرانی غیر بومی داشتیم

مادر ایشان اهل اصفهان بود ومادرمن اهل ابهر. صبح بخاطر تب ولرزی که

داشتم مدرسه نرفتم . 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:10 توسط مژده|

ظاهرا زندگی داشت مسیر خود را می یافت...

روز اول مدرسه با دعوا گذشت .یا باید وارد باندعزرا می شدم یا هرروزجنگ ودعوا بود.

سرمیز نشستن یا گوشه نشستن دو موضوع کاملا مهمی بود. که برای من قابل هضم نشد.

فقط آنهایی که عضویک گروهندحق سرمیزنشستن دارند.

آنهایی که وسط می نشستندباج ده هستند وآنهایی که بغل دیوار بودندخنثی.

زیاد مهم نبودند.من وقتی با خانم ناظم وارد کلاس شدم ومرا به کلاس معرفی کردند که

شاگرد جدید هستم و بسبب جنگ ما جنگ زده هستیم

و با من مهربان باشند و...(باقی را به ترکی گفت که فکرمی کرد من نمی دانم،اینها سختی

زیادی کشیده اند .هم وطن ما هستند . طوری با او  رفتار کنید که احساس دلتنگی نکند.)

بعد گفت بروبشین یک نیم کت مانده به آخرکلاس سمت راست سرنیم کت خالی بودمن رفتم 

نشستم .دبیر ریاضی سرکلاس بود ومعادله دومجهولی را درس می داد .تمرین ریاضی من

با پدرم بود ازکلاس پنجم من معادله دو مجهولی را یاد گرفته بودم چون توضیحات پدرم را

به امل دخترعمویم را شنیده بودم .

بغل دستیم  پچ پچ کنان  چیزی  به پشت سری گفت ( با مضمون من نمیتونم تو بگو) من

برگشتم ببینم پشت سری کیه که دبیر گفت :چه خبره اون پشت ؟دلم بدرد آمده بود.

ما به چه فکرمی کنیم واینها به چه ؟زنگ تفریح ما دردفترگذشت .

فقط متوجهم کردندکه عزرادختر ملاّک بزرگ شهر است خانزاده بود و...البته باهمه ی آن

توضیحات و پاک کردن اشکهای تقلبی عزرا با دستهای مبارک مدیر و....من کوتاه نیامدم 

و جایم را نه به عزرا و نه به هیچ کس دیگر، ندادم . یک ردیف  مانده به آخر کلاس سر

میز کنارمهین و دختر دیگری بود که نامش را بیاد ندارم .

(آن روز از شانس من یکی از نوچه های عزراغایب بود و من جای او نشسته بودم  و

معادله ی آنها را به هم زده بودم .

حالا چرا مهین ؟چون با هم دوست شدیم واز طریق او بسیار چیزها را کشف کردم .

دختر تودار و متینی  بود. نامزد داشت اهل  تهران  و آن سال ، سال آخری بود که می آمد

مدرسه . دخترهای این شهرهمه جا افتاده  بودند با تجربه  و آماده زندگی. بعضی موقع ها

مغزم  سوت می کشید از حرف هایی که می زدند. اما من  با همین ها یاد گرفتم  کتابخوان 

قهاری شوم طوری که تند خوانی متون  برایم آسان شد.یادش بخیرسعیده همسایه خرمشهر

هرچه می خواست یادم بدهدچطورمی شود با چشم سطور را دنبال کنم ومفهوم رادرک کنم،

نشد که نشد. یکی از موارد جریان باند بازی این دخترها این  بود که کتابهای غیر مجاز با

هم رد وبدل می کردند. روز سوم  بود که  دیدم عزرا آمد توی کلاس و با یک چشم به هم

زدن کیفش رازیر ورو کرد. کیفش فرش بود.

طرحی بسیارقشنگ داشت ازآنجایی که خانزاده  بود با نخ گران قیمتی بافته بود. دم  در

مدرسه کیف های ما را می گشتند ...آمد توی کلاس - من پشت به درکلاس روبروی

مهین نشسته بودم – وسه تا از کتابهای ر-اعتمادی راروی میزریخت مرا که دید گفت :

اگه یکی بره لومون بده من می دونم واون. گفتم : دلم بخواد می گم دلم نخواد هم نمی گم .

شاخ  شونه بکشی خورجینتو یه جا دیگه باید خالی کنی هاااا

درهمان حال از کلاس بیرون رفتم ودر را محکم بستم یک کلام ختم کلام.

زنگ کلاس خورد آمدیم ، مهین اطلاعات کامل جلسه را به من داد. مهین در مورد من گفته

بود اون اهل این کتابها نیست کاری هم به کار ما نداره. از من پرسیده بود،راستی تو کتاب

هم می خونی، گفتم : کتابهای علی وافی ، دکتر شریعتی و مهین سوت زد. ایناچین بچه ننه.

الان کتابهای اعتمادی مد هستن .گفتم من این کتابها را داشتم . مهین از کیفش کتاب جیبی

با جلد سیاه وسفید در آورد گوشه اش را نشانم  داد امشب اشکی می ریزد. به مهین گفتم

کتاب را چند روزه می خونی ؟ گفت : دو روز تا سه روز پس میدم به لیلا، لیلا به .. و6

نفر بودند .عزرا سه  جلد  کتاب می آورد  به سه  نفر می داد  و این  کتابها  دست  بدست 

می چرخیدند. به مهین گفتم حالا این کتابهایی که می خونین مگه چی داره که باید قایمشون 

کنین ؟ یه نگاه  عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت عشق وعاشقی و...

گفتم : به چه دردی میخورن این  کتابهایی که به آبروتون  بنده بقول تو اگه دستتون

بگیرن اخراجتون می کنن ؟ گفت : تو نخوندی که ببینی  چین؟ گفتم : من از چیزی که

ممنوعه  خوشم  نمیاد.

گفت : اما من این کتاب رو میدم به تو، توبخون اگه خوشت نیومد. دیگه نخون .گفتم باشه.

کتاب را گرفتم . بردم خانه ، بعد از ظهر به خانواده  کمک کردم خرید شیر و نان به عهده

ی من بود.نانوایی های آن دوران شلوغ از ساعت 2 ونیم می رفتند صف تا سه که نانوایی

نان می پخت صف طویلی تشکیل می شد.شب همه دورهم شام خوردیم . بعد از آن ازشدت

خسته گی کتاب در دست خوابم برد .صبح رفتم مدرسه مهین پرسید: کتاب روخوندی؟ طور

بود؟  گفتم نه خوابم برد و ناگهان هرچه فکر کردم  یادم نیامد که من  کتاب را چه کردم.تا

ظهر ذهنم درگیر کتاب بود. ناراحت و گرفته بودم . رسیدم خانه اولین کاری که  کردم همه

جا را گشتم از مامان پرسیدم مامان دیشب یه کتاب تو دستم بود ندیدی ؟گفت : نه.

ای خدا حالا جواب مهین رو چی بدم؟ فردایش جمعه بود وهر چه گشتم هیچ  اثری از کتاب

ندیدم. شنبه ماجرا را برای مهین تعریف کردم گفت بی خیال ، پولشو بده می گم گم کردم.

بهش گفتم من پول ندارم. گفت یعنی چی ؟ یعنی میای مدرسه پول  توجیبی  نداری؟ گفتم

کرایه تاکسی من و خواهرودختر عمومه. گفت :من جات می دم اما باید پولوجمع کنی بهم

پس بدی . گفتم باشه قول می دم. با این  اوضاع ، پول کرایه تاکسی  دو هفته را باید می

دادم به مهین عوض کتابی که گم کردم. آنروز برف سنگینی باریده بود به خواهر ودختر

عمویم جریان کتاب را گفتم . تا سه روز با من همراهی کردند اما وقتی میرسیدیم مثل لبو

قرمزمی شدیم . خواهرم کبود می شد.

 

نوشته شده در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 6:59 توسط مژده|

هیچ کس از خواب طولانی خوشش نمی آید . اما وقتی خیلی خسته باشی ، 

خواب می چسبد . مثل خوابهای ظهر تابستان و دقیقا ، شرجی مرداد خوزستان.

حالا به تجربه یاد گرفته بودم احساس دیگری هم هست که می شود به آن گفت ،

خواب شیرین آن هم خواب شبهای طولانی سرد و برفی زمستان ابهر .

اما نه منظورم از بیان این مثال چیز دیگریست . می خواستم بگویم  بعد از چهار ماه

ناگهان خسته شدم ،  بریدم دلم خواست از این خواب بیدار شوم . داستانهای این

خواب آزارم  می داد. احساس خوشایندی نداشتم .

 همه چیز به هم ریخته بود . ناگهان دلم برای خانه و زندگی و دوستان ومحله تنگ

شد . سر سجاده به التماس می افتادم که  دیگر بس است  از این خواب خوشم

نمی آید . ای کاش جنگ  زودتر تمام شود.

ای کاش  واقعا خواب بود . ولی نبود . و هینطور کشدار  و  بغرنج پیش  می رفت

نفسگیر وآزار دهنده ...
پدرم خواست که پدر و مادربزرگم به همراه عمه هایم (سه عمه ام) نزد ما بیایند.

جالبتر اینکه دخترعمویم  نسرین هم آمد .خانواده نسرین ، یعنی عمو ناصرم شیراز

بودند. با حضور خانواده پدربزرگم احساس خوبی  داشتیم . من که خیلی خوشحال

بودم غروب ها می رفتم برای پدربزرگ ومادر بزرگم شیر می خریدم . سفره  که پهن

می شد بزرگ ها بالای سفره می نشستند و ما دخترها یک طرف خیلی صفا داشت .

پدرم کمی از آن حال وهوای تنهایی وگرفتگی بیرون آمده بود. اما مادرم بیشتر در خود

 فرو رفته بود . زنی بسیار ساکت ، مؤدب وآرام . سکوتش مرا آزار می داد. شاید بیماری

 بچه ها سعید ومسعود، لکنت زبان سعید و... دلیل آن همه تنهایی این زن بود. آن

روزها این ها را نمی فهمیدم اما رفتارها را  می دیدم ومرا به فکر وامی داشت .

در آن سرما وقتی لباس می شست کمکش می کردم تا آنها را روی بند آویزان کند .

بی هیچ حرف وحدیثی . ..

پس پرده ی این سکوت رازهایی بود که من نمی فهمیدم سر در نمی آوردم اما درک

می کردم قطعه ای از پازل گم شده است .

لباسها را اگر به اتاق نمی آوردیم وکناربخاری نمی گذاشتیم قندیل های یخی بودند

که بشکل ارواح سرگردان

در آن حیاط بزرگ پر از درخت های بی برگ قد علم می کردند.پدرومادربزرگم روز بروز

تکیده تر می شدند . کارپدربزرگ بعداز نمازصبح گوش سپردن به اخبار بود تا شب که

می خوابید. هرچند باهم بودیم اما خوش نبودیم.

یا نه تعبیر من از خوشی چیز دیگری بود که دیگر هیچ گاه نتوانستم آن احساس وآن

حس وحال را در مورد خوشی داشته باشم . گویا همگی داشتند نقش بازی می کردند.

به زور باید حرکت می کردیم .

معنای کلمه خنده ، واقعا آن روزها نمی دانستم خنده یعنی چه . شخصیت دوم من از

همین زمان شکل گرفت . جدی وخشن.

وقتی از رفتار انسانی عنصر شادی، لبخند وخنده را حذف کنید . خشک وبی روح بودنش

را مشاهده می کنید.

ما به خانه های سازمان آب نقل مکان کردیم وزندگی خشک و بی روح خودرا ادامه

دادیم.همسایه هامان یکی یکی آمدند. خانواده بغلانی، قنواتی، گله، هلالات و...

خانه های سازمانی سه ردیف بودند ودر هر ردیف چهار خانه بود. ردیف اول کارمندان

سازمان آب ساکن بودند. ردیف دوم ما ، خانواده آقا حافظ وبغلانی ساکن شدیم.

در ردیف سوم اول خانواده گله که اهل آبادان بودند.بعدی خانواده آقای هلالات و...

مسئول سازمان آب آقای پیشگو بود که من با دخترش سهیلا هم کلاس شدم.

حمیرا دو سال از ما بزرگتر بود ونام خواهر کوچکشان شبنم بود.

نقل مکان به این قسمت شهر اگر از جاده ترانزیت وبیمارستان امدادی شروع کنیم

اینجا پایان شهر بود وبعد از ما دیگر خانه ای نبود. ( حالا شهرک ها وبیمارستان بزرگی

در آنجا ساخته شده است).

پدرم مارا (من ،خواهرم معصومه و دخترعمویم نسرین ) در مدرسه نوردانش ثبت نام کرد.

مدیر ما خانم گلچین بود.واین آغاز راهی جدید بود.

 

نوشته شده در چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 18:49 توسط مژده|

غم ها وشادیها می آمدند تا روزها وشب هایم را رقم بزنند. برایم خاطرات تلخ

وشیرین راطراحی کنند.ومن آیینه دار این بازیها بودم.

فراموشی نعمت بزرگیست . اما از آدم لجبازی چون من دریغ می شد.خانه مان

نخل ها وکنارها. حیاط خلوت وتنور نان مادرم. باغچه ای که سال اول من وپدر

گوجه فرنگی کاشتیم و...اتاقم ، قفسه کتابخانه ام . وپشت آن کتابها دفترچه

خاطرات سربازی وسپاهی دانش پدرم . ظهرها که همه ی خانواده عادت به

خواب داشتند، بعد از ناهار می خوابیدند من می نشستم ودزدکی خاطرات

پدرم را می خواندم.

از دوره سربازیش که در همدان ( حکمتانه) سپری شده بودتا سپاهی دانش

روستای مادربزرگم.

هنوز هم که هنوزه هرگاه به روستای گلخانه می رویم دیوارهای مدرسه را می

بینم یاد خاطرات پدرم می افتم.

جاده بریم ، نسیم شرجی وپارک وسینما تاج وساندویچ کالباس وکباب وریحان

غروب جمعه ها...

خدای من گاه ساعتها غرق این خاطرات بودم . پای دار قالی.

برای زندگی در نزد خانواده پدر بزرگم باید پا به پای آنها کارهای روزانه را انجام

می دادیم. واینگونه بود که قشنگترین هنر زنان آذری را آموختم . قالی بافی و

خواندن ترینگه ( دوبیتی های اذری)

نمی توانستم با دخترهای همسن وسالم ارتباط برقرار کنم . دختران 12 تا 14

ساله بفکر ازدواج وخانه داری بودند. حرفها وکارهایشان کششی در من بوجود

نمی آورد. فکر جذب جنس مخالف  بودند .دختران زیبارویی که پیشترها در سریال

خانه کوچک مری ، لورا وکری .

من دختر وسطی سریال بودم  لورا، عمه ام برای من وخواهرم معصومه وشهلا

لباسهای آنها را دوخته بود با پیش بند سفید ودورتا دورتورهمرنگ پارچه ی لباس ...

پدرم برای دریافت سهمیه ی بنزین ماشین به فرمانداری مراجعه کرد . ما هیچ کدام

شناسنامه نداشتیم . برایمان کارت شناسایی بعنوان شناسنامه صادر شد .وبعدها

برای شناسایی و آمارمهاجرین از ما خواستند به ساختمان ستاد مهاجرین جنگی

مراجعه کنیم  که ازطرف فرمانداری تشکیل و آغازبه کار کرده بود. محل ستاد،طبقه

دوم دفترتربیت بدنی روبروی میدان شهرداری سابق. دفتر جناب آقای حسین خانی

.آنطور که پدرم می گفت ریش سفیدان ابهر شبی دور هم می آیند( آقایان : سید

ذبیحیان، حاج ترابی، حاج اسماعیل خان صنمی، حاج احمدمحمدبیگی، حاج میرزا

آقا حسینخانی، آقای مهندس سعیدخانی، حاج آقا خانی وآقای کتابی ، که از

معتمدان شهر ابهر بودند.) بلاخره تصمیم بر آن شد چون پدرم کاسب بود وکار

دادوستد و...می دانست مقرر شدمسئول امورمهاجرین باشد ودر فرمانداری

مسئول توزیع حواله سیمان باشند.

اول زمستان به ابهر نقل مکان کردیم . خانه ای روبروی حسینیه معروف ابهر

کوچه ی یک متری بود با یک در چوبی بسیار قدیمی . مهاجرین بیشتر شده

بودند. خانه پدربزرگ عمه هایم نیز به نزد ما آمده بودند.یه خانه بسیار بزرگ

متروک با حوزی آبی بطول 12 متری دور تا دور خانه درختان لخت خشکیده

پر از برف.ما در طبقه دوم خانه چوبی زندگی می کردیم . خانه ای درندشت

با اتاقهایی کوچک تو در تو. بیشتر به خانه ارواح می آمد. درب وپنجره های

چوبی زوارهای محکم بسته شده وانتهای اتاقها، اتاق پذیرایی سقفش فرو

ریخته بود.

خانه از آن ِ خانی بود که وارث نداشت . یک ماه بیشتر آنجا نبودیم.آقای

فرماندار یک شب دم در آمد یک دسته کلید به پدرم دادوهمانجا صورتجلسه

شد یکی ازواحد های خانه سازمانی آب را به ما دادند.البته هنوز شیشه

نینداخته بودندوقرار شده بود فردا صبح پدرم پیگیر این امورات باشد چون

تعدادی از مهاجرین جنگ داشتند به ابهر وزنجان می آمدند.

 

نوشته شده در یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:58 توسط مژده|

از اصفهان گذشته بودیم پمپ بنزین توقف کردیم سر ورویمان را آب زدیم

کلمن آب را پرکردم آب خنک بود یخ نمی خواست سوار شدیم صدای آژیر

خطر از رادیو پخش شد پدرم با عجله دور شد تازه متوجه شدیم کنار پمپ

بنزین پادگان نظامی بود. ازماشین پیاده شدیم و کنار جاده روی زمین دراز

کشیدیم هواپیماها به  پادگان حمله  کردند  دیوار صوتی را شکستند  گوش

هایمان خون می آمد عمویم  که از ما جلوتر بنزین زده  بود زودتر حرکت

کرده بود ودر دید رس نبود. اوضاع که عادی شد سوار ماشین شدیم  برادر

هایم  از شدت  ترس جیغ می زدند  خواهر کوچکم  گریه می کرد... در آن

اوضاع درِ ماشین روی دست پدرم بسته شد  و انگشت شست اش آسیب دید.

دوباره راه  افتادیم .عمودرراه توقف کرده بود منتظرمان بود.  به  قم رسیدیم .

هرگز زیارت  تلخ  آن موقع را فراموش نمی کنم اشک نبود سیل  بود  که  از

چشمان  همه  جاری شده  بود.  گویا به تنها کسی که می توانست آراممان  کند

پناه ب رده بودیم تا ازخداوند  بخواهد  تقاص این همه زجر را ازدشمن بگیرد.

دشمنی  که آرامشمان را گرفته بود دربدرمان کرده بود و...

از قم به سلفچگان سپس به قزوین رفتیم .ساعت 4 بعد از ظهر بود .آنجا عمو

ازما جدا شد نزد فامیل همسرشان رفتند. وماساعت 4و نیم به سمت ابهرحرکت

کردیم. مادر بزرگم ، ماهزرخانم از شدت ناراحتی وبی خبری از ما، بیمارشده

بود ما را که دید تک تکمان را بغل گرفت می بوسید واشک می ریخت .تمام

فامیل مادرم ،همسایه ها به دیدنمان آمدند وبه مادربزرگم سرسلامتی می دادند.

20 روز درحیرت وبهت وسردرگمی گذشت .دفترکوچکی داشتم جلدپلاستیکی

قرمز، شروع  کردم به نوشتن .جا لب  بود  که هر چه می نوشتم ریتمیک بود .

در صورتی که  وقتی مدرسه می رفتم انشاء را با کمک پدرم می نوشتم.اولین

شعری را که زیرهجوم هواپیماهای  دشمن به خرمشهر ، من و محسن برادرم

کنار در حیاط  از داخل ، میخکوب زمین شده بودیم درذهنم چرخ زد ... گویا

کسی درونم  زمزمه می کرد در این بیست  روز که منزل  پدر بزرگم  بودیم

شروع کردم به نوشتن :

دشــــمن ما بمیـرد             ترس ووحشت بگیرد

از این همه صداها             فــــریاد زدیم الهـــــا

تــو تنها یار مایـی             دشمن آن سپاهـــــی

کمک بکن تو ما را           پیــروز بشیــم الهـــا

***

زندگی داشت روی دیگرش را به من نشان می داد. تا 12 سالگیم را با رنج وتلخی

سپری کنم .خانواده پدربزرگم تشکیل می شد از پدرو مادربزرگ ، دایی معرفت ،

زن دایی آفاق وپسرشان حسین وملیحه وخاله فرح که عقدکرده ی سید مجید بود .

بدخلقی هایم شروع شده بودحوصله هیچ کس را نداشتم .دلم می خواست گوشه ای

بنشینم وبه جایی خیره شوم گاهی ازصبح تا شب شاید 10جمله هم حرف نمی زدم .

پرخاشگروترشرو بودم .گاه یک تا دو وعده غذا می خوردم ازنان روستایی ازشیر

وسرشیربدم می آمد ازبوی پاییزی که رو به اتمام بودوسرمایش استخوان سوزبود،

بدم می آمد اهمه چیزبدم می آمد.شروع کردم به کتاب خواندن وکتاب تنها وسیله ای

بودکه تنهاییم راپرمی کرداشک می ریختم ودفتری که مدام حرف های تنهاییم رادر

آن می نوشتم شده بودمونس تنهاییم .یاد خاطره های شهید شدن هم سن وسالانم یاد

پرپرشدن جوانی که با پدرش توی خیابان راه می رفت وترکش اوراداغان کرده بود .

دلم را ریش ریش می کرد . خوابهای پریشان  لرزش و گریه های بی سبب مرا و

خانواده را اذیت می کرد. پدرم که حال  خودش را نداشت  مادرم بیمار شده  بود

بچه ها (سعید و مسعود) ازبیماری نزار شده  بودند. صبح روز پاییزی  بود  مادر

بزرگم سربالینم  آمد موهایم را نوازش می کرد، گفت : رازهای ما اگر گفته نشود

دردلمان تلنبار می شوند وغصه می شوند . غصه ها بزرگ و بزرگتر می شوند

توی دل جایشان نمی شود دلمان مثل انار ترک می خورد ودانه های آن یکی یکی

می ریزند بیرون اخم وغصه وپرخاش دانه های اناردلت هستند به من بگو شیرین

زبانم ، به  من بگوعسل بیانم چه شده ( منی دی گنن ، شیرین دیلیم . منی دی گنن

بال دیلیم ...)برام همه ی غصه هاتو بگو تو بخندی مامان خوب میشه بابا بهترمیشه

داداشات خوب میشن واشکهایش روی صورتم ریخت ...ازخودم ازکارهایم شرمنده

شدم . اشکهایش را پاک کردم . بوسیدمش .کنارم درازکشید. نمیدانم چه گفتم وچقدر

گفتم فقط ظهر شده بود خاله ام آمد گفت : مژده !!! مادربزرگ را که دید از تعجب

خشکش زد اینجایی مادر ؟ فکر کردم بیرون رفتی . گفت الان میام عزیزم.خاله ام

رفت ومن پاشدم رختخوابم را جمع کردم .گفتم دیگه تموم .مرابوسید وبیرون رفت .

من موهایم را شانه گردم واز پشت بستم . پرده را کنار زدم و در سایه شیشه اتاق

خودم را تماشا کردم . گفتم : تموم؟-          وبه خودم محکم جواب دادم : بله تموم ِ تموم .

با لبخندی ، هرچند مصنوعی از اتاق بیرون رفتم تا دوباره از نو شروع کنم .

نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ساعت 22:40 توسط مژده|

             پدرم تصمیمش را گرفت وما به اتفاق خانواده عموقادرم که در شادگان به ما

پیوستند مسیر جدیدی را آغاز کردیم. برای رفتن به ابهر نزد خانواده ی مادریم مسیری

بسیار طولانی را باید طی می کردیم . ماشین پدروعمویم مصرف بنزینشان زیاد بود.

پدربزرگ وعمه ام از ما جدا شدند و به خانواده عمو ناصرملحق شدند. پدرم یک تریلی

کرایه کرد ما سوارماشین شده و ماشین ها روی تریلی از شادگان به سربندر و از آنجا

به امیدیه و سپس بهبهان و بلاخره به شیراز رفتیم. شاق ترین لحظات زندگی را در آن

جا گذراندیم  دل بهم خوردگی خواهرم  تمامی نداشت باعث ایجاد حالت تهوع همه شده

بود . برادران کوچکم، سعید ومسعود بیمار شدند.

وضعیت ما درماشین حالت رقت آوری بود. روی تریلی، توی ماشین، یادآور کپه قطار

بود.ازماشین پیاده می شدیم و نزد خانواده عمویم می رفتیم در طول مسیر درپمپ بنزین

ها به بچه ها رسیدگی می کردیم .همه بی رمق و رنجورشده بودیم .غروب بود به شیراز

رسیدیم ازآنجا به مسافرخانه 4 فصل درخیابان داریوش سابق و توحید فعلی بین چهار

راه زند و چهار راه مشیرقرار دارد. 4 روز آنجا ماندیم .تا پدر وعمویم توانستندسهمیه

بنزین گرفته و به مسیرمان ادامه دهیم.

پدرم از شخصی به نام آقای جهادی یاد می کند که  مسئول کمیته بنزین آن زمان بود.

ایشان رفتاری بسیارشایسته با مهاجرین جنگ داشتند.(هرکجاهست خدا یارش بادا)

 5 بعداز ظهر از پمپ بنزین خیابان نمازی به سمت آباده ده بید وسپس میمه وازآنجا

به قم رفتیم. خستگی  راه ، کلافه گی، نق  زدن بچه ها، در میمه  توقف  کردیم . دیگر

هیچ احساسی نسبت به هیچ  چیز نداشتم. مثل عروسک کوکی  شده بودم . هر چه می

گفتند فقط انجام می دادم به هیچ چیز فکر نمی کردم . حالا که چشم هایم رامی بندم وبه

گذشته هابرمی گردم به وضوح می بینم پارک قشنگی بود درکنارش یک خانه روستایی

ازآنجایی که باید سرمان راخم می کردیم تا بتوانیم داخل یا خارج خانه روستایی شویم.

هندوانه خریده بودیم دوتا زیر اندازبزرگ پهن کرده بودیم و دور هم جمع شده بودیم .

پدرم وعمو قادر با هم حرف می زدند وما... هضم این موضوع برایم ممکن نبود.

پدرم مثل قبل نبود با چهره ای گرفته و چین هایی روی پیشانی... به چهره اش دقیق

می شوم آب گلویش را نمی توانند قورت دهد.عمویم  کم سن وسالتر ازاوست جوانتر

و چابکتر از آنجایی که  شوخ  و طنز پرداز بود همه کارهایش  با خنده و شوخی می

گذشت .جای شکرش باقیست که وجودش برای جمع واقعا لازم بود. درد هاییست که

می آیند و جا خوش می کنند و دیگر نمی شود آن ها را  زدود . جا باز می کنند و می

مانند تا روزی که روی کره ی خاکی هستی و نفس می کشی با تو نفس می کشند .

من نمی دانم  آن درد ها چه  بودند اما چهره  غمگین پدرم و کلاف گی مادرم  مرا رنج

 می داد  می خواستم  هر چه از دستم بر می آید انجام  دهم اما  آنها به آن  حالت اول

برگردند و این غیر ممکن بود باید عادت می کردم  باید تمرین می کردم .  نمی توانستم .

*ماشین پدرم شورلت نِوا ، هشت سیلندر بود و ماشین عمویم ایمپالا 6

سیلندر هر دو مصرف بنزینشان زیاد بود ومسیر ما طولانی.

نوشته شده در شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 19:58 توسط مژده|

طولی نکشید فهمیدم که ما نه دانه های تسبیحیم و نه تسیبح

باید از شادگان می گذشتیم، از دورها که می نشینم گذشته ها را تماشا می کنم

تلخی گزنده ی آن ، فقط می تواند اشکهایم را در بیاورد. حالا به تقدیر و ماجرای

رفتن ها و نرسیدن ها، ماندن ها و مردن ها، کلاف سر در گم بودن اما گم نشدن

وخیلی چیزهای دیگر تا حدودی پی برده ام.

آنچه مرا از خودم دورکرده بود وکلّیّتی از مرا را به دیگران نشان می داد. آنی

نبودکه داشتم با تاتی تاتی کردن در ذهنم به آن می رسیدم . بلکه قد و قواره و

صدا و نامی بود که از من برای دیگران شده بود مژده .

چیزی مرا دچار خود کرده بود. یا دراصل من ، دچار چیزی شده بودم بزرگتر

از خودم. آن را نمی فهمیدم . ناخواسته درگیرم کرده بود . چیزی به نام مرگ.

حالا ( در شادگان در بیابانی که  گرفتارش  شده بودیم )  دیگر از  مرگ  نمی

ترسیدم. برایم عجیب نبود . اما از اینکه به شکل های مختلف اتفاق می افتاد

برایم شگفتی داشت. ولی ترس آور نبود. با همه ی  خودنمایی  هایش  ترسم

را از بودنش ریخته بود.

واین از روزی شروع شد که....

سال 58 بود اختلافی خانمان سوز و جانسوز رخ داد. اختلاف میان ساکنان

خرمشهر ( اختلاف میان عرب و عجم ) خیلی ها  کشته شدند. همسر معلم

عزیزم خانم گیوه چی در این درگیری شهید شد. اما آنچه برای من و در ذهن

من مانده است وگاه و بیگاه رنجم می دهد. صحنه ای است که مرگ را بزانو

درآمده وخجل دیدم!

... زنی روستایی صبح ها به محله ی ما می آمد که مجمع( سینی مسی )

بزرگی روی سرداشت. مجمع پراز کاسه های ماست (کاسه های سفالی

سبزرنگ) اهالی محل به او سفارش می داند او ماست و سرشیر را صبح

به صبح به در خانه می آورد.

او را دوست داشتم میانسال بود باقدی بلند هر چند لاغر و تکیده اما محکم

و قوی . خالکوبی های قشنگی روی پیشانی میان دو ابرو و چانه اش داشت...

در جوانی همسرش از نخل بلندی می افتد و درجا می میرد.با چنگ و دندان

یکتا پسرش را بزرگ کرده بود او را به مدرسه فرستاده بود

... صبح بود و خیابان ما خلوت. انتهای خیابان نخلستانی دور و دراز ...

با دوچرخه دوری زدم . درِ اصلی حیدریه*نیمه باز بود و صدای ناله می آمد.

از آنجا دور شدم  به در خانه مان رسیدم، اما کنجکاوی صدا مرا دوباره به

حیدریه کشاند. دوچرخه را به نخل تکیه دادم. داخل حیدریه تاریک تاریک

 بود چشمم جایی را نمی دید. سایه ام در سیاهی کف سیمانی حیدریه دراز

شد. سمت چپم پای دیوار تا ته به ردیف جنازه های کفن پیچ شده بود.

صدای شیون به وضوح می آمد. پیرزن ماست فروش تک تک جنازه ها

را دیده بود (کفن ها از ناحیه سر نیمه باز بودند. بر سرجنازه پسرش

نشسته بود و شیون می کرد. ضجه هایش توانی برای تحمل نمی گذاشت.

کِل زدن هایش سنگ را پودر می کرد . داشت آرزوهای نرسیده اش را می

شمرد. داشت خواب و خیالهای محالش را برای بچه اش تعریف می کرد.

داشت از ناتوانی احساسی می گفت که ... فرمان دوچرخه را بدست گرفتم

پیاده راه افتادم بطرف خانه اشک ریزان و دلی پرپر. اشک می ریختم اما

نمی فهمیدم چه اتفاقی در من افتاده است. حالا وقتی به خوش نشینی این

تصویر در شعرهایم نگاه می کنم ، کار من از فهم ودرک گذشته است...

 

*حیدریه (مکانی شبیه حسینیه وقف مراسم مذهبی به نام امام علی علیه السلام است)

نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 17:9 توسط مژده|

به ماشین نرسیده بغضم ترکید. پدر بزرگم برگشت نگاهم کرد. اشک ها جلوی

چشمانم را گرفته بودند. حالت نگاهش را نفهمیدم. پشت فرمان ماشین نشستم

سرم را روی سکان گذاشتم وهای های باریدم. حالا کم کم داشتم می فهمیدم

دوروز ویک شب گذشته که در بیابان گذرانده بودیم ، چرا صدای دختر بچه ایی که

پدرش را می خواست قطع نمی شد. ضجه های او همه را به ستوه آورده بود.

حس بغرنجی بود حس همدردی. همان جا خوابم برد.وقتی صدای مادرم که

موهایم را با دستهایش جمع می کرد را حس کردم با چشم های پف کردم

به سویش برگشتم بغلش کردم او را بوسیدم گفت بیا بچه ها را سر گرم کن .

سرم درد می کند . از ماشین بیرون آمدم خواهر برادرها و بچه های اطرافیانمان

را جمع کردم یک دایره تشکیل دادیم مثل دایره هایی که آقای محسنی مربی

کانون کنار ساحل کارون  روبروی کتابخانه کودک (شماره یک خرمشهر) *

دستهایش را بهم می مالید وهر بار یک کار جدید به ما یاد می داد.حالا آن

کارها را باید برای این جمع انجام می دادم. اول باید خودمان را معرفی می

کردیم . من لیلا ، من مریم ، من حُسنی ، من ...4 تا پسر 9 تا دختر بودیم

برادرم محسن 4 سال داشت .دوپسر دوقلو 6 یا 7 ساله ویکی هم 8 ساله

بود. محسن ، یاسر ، علی و جواد . بعد همه باید پشت می کردند به دایره ای

که ساخته بودیم یعنی بجای اینکه نگاهشان به مرکز دایره باشدپشت به مرکز

می نشستند. من سه نفر را انتخاب کردم وسط دایره نشستند وخواستم

رو به مرکز دایره برگردند از یکی می خواستم اسم هرسه را بگوید.

ابتدا سخت بود چون آنها اسم های همدیگر را بخاطر نمی سپردند اما سه

دور که بازی می کردیم همه همدیگر را می شناختند.

دور دوم بود که صدای جیغ وداد بچه را نشنیدم. از بچه ها پرسیدم کی اون

بچه رو می شناسه ؟ کسی او را نمی شناخت . پس خواهر وبرادر ش در

جمع ما نبودند. دور سوم بازی کلاغ پر را شروع کردیم .

دو گروه شدیم من هم بین هر دو گروه مجری بودم. کلاغ پر ، گنجیشک پر ،

نام حیوان : بعد سریع به  یکی اشاره می کردم باید نام حیوانی را می گفت

مثلا : لیلا بگو  از فلز....    می گفت : قابلمه .   می گفتیم : قابلمه که پر نداره

باباش خبر نداره  کلاغ پر گنجشک پر ، 

 مریم تو بگو : حیوان 2 پا ...  - خر وس . کلاغ پر ، گنجشک پر غصه ها از دلم پر

جواد تو بگو :  ...

بچه آمد نشست تنگ دل من موهایش را با دست کنار زدم هنوز نفس نفس می زد.

-         بوسیدمش ،  اسمت چیه؟

-         هانیه . انگشتش را مثل بچه ها روی خاك گذاشت

بابا پر...عباس ....همه گفتند پر

يكي ديگه ادامه داد......بگمانم هنوز هم داريم بازي را ادامه مي دهيم...

 

 

*آن موقع خرمشهر فقط یک کتابخانه داشت . اصطلاح مرکز بعد ها بکار رفت .

بیشتر به نام کتابخانه کودک شناخته شده بود.

نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 8:18 توسط مژده|

 خیلی از حرفها ، بی جواب می مانند . خیلی از احساسها در دل انسان دفن

می شوند چون کلماتی برای بیان آنها وجود ندارد.حتی اگر همه ی زبانهای

عالم را بدانی . کلمه قحط می آید. احساسها روی هم تلنبار می شوند .کم کم

لال  می شوی . دردهای مبهم  و گنگ  ترا به سطوح  می آورند . آرام آرام

چشم ها می شوند  زبان  گفتنت .  ودرد عمیق تر می شود. اشک  به  کمک

می آید اما ....

احساس اینکه چرا باید خانه نداشته باشی ودر بیابان شب را به صبح برسانی

که سرما پوست ترا چروکیده کند. وصبح تا غروب آفتاب ترا بسوزاند.احساس

اینکه چرا باید ریتم زندگیمان بهم بخورد. و آن احساس درونی که با همه چیز

و همه کس ، قهر می کنی چون هستی  چهره ی زشتی از  بازیهای روزگار را

به  تو نشان می دهد. تویی  که  هنوز  کودکی  هنوز خیلی  چیزهای  خوب  را

ندیده ای وچشم ها وقلبت سیراب خوبی ها نشده . ناگهان کودکیها ونوجوانیت

تمام شده است . نه، تمام کلمه ای ناقص است . دزیده شده است .مثل شکلاتی

که  کاغذ زر ورقش را باز کرده ایی و بذاقت  ترشح  کند  ناگهان  صدایی می

شنوی به سمت صدا می چرخی  چیزی نمی بینی بر می گردی  که شکلاتت را

بخوری . اما دیگر خبری از شکلات نیست.

ناگهان یک شبه کودکی هایت را پشت سر انداخته ووارد عالم پیری شده ایی

و نه حتی جوانی . حس پیر شدن ،حس همدردی عمیق با پدر ومادر و...تازه

اینها چیزی نیود در برابر عمق فاجعه که پاورچین پاورچین به سمتت می آمد.

مثل  اژدهایی  که  ترا  ببلعد . نه  در خواب  در روز روشنی که دیگر هیچ گاه

معنی ومفهوم روز را برای تودر بر نداشت .برای من که فرزند ارشد خانواده

بودم اینها  زخم بودند اما گاهی از خودم  می پرسم  واقعا  بر پدر ومادرم چه

گذشت؟

به شادگان رسیدیم . من تا آن موقع نامش را دورق شنیده بودم . ظهری گرم

داشت هر چند پاییز  بود. پدرم چند جا ایستاد با  اقوام و بستگانمان که اکنون

حتی  نامشان را بیاد ندارم ، حرف می زد و دوباره  حرکت  می کردیم. در این

فاصله  پدر بزرگ  داشت  برایمان  از شیخ  سلمان ، حاکم  بنی کعب می گفت.

پدر بزرگ  می گفت  یکی از فرزندان اقوامشان  در حور گم  شد  تا 3 ماه بعد

جسدش  را از روی لباس شناختند. دورق دشتهای  نیزار بی نظیری داشت از

ابن سکیت  دورقی که عالم  نادری بود ...ازخرماهای ممتاز آن .ساعت نزدیک

 3 یا 4 بعداز ظهر بود که بیرون از پارکی در حاشیه ی شادگان توقف کردیم .

پارک پر از چادر بود جای سوزن انداختن نداشت . ما نتوانستیم حتی چادری

برای سرپناه  داشتن تهیه کنیم  پدرم هرچه تلاش کرد نتوانست .جمعیت زیاد

چادرها  تمام شده  بودند. کنار ماشین ، حصیری  پهن کردیم  ناهار مختصری

خوردیم( مادرم روی  پیکنیک اجاق  کوچک آبی  رنگ که  کپسولی  پایه دار

داشت  املت  زده  بود با ن انی که روز قبل پخته بود ) پدرم  خورده نخورده 

رفت تا فکری بحال  بنزین کند. یکی از اقوام آمد دنبال پدر بزرگم  وایشان از

سمتی دیگر رفتند. آفتاب  بیابان بی  رمق شده بود. به فاصله ماشین ما دوتا

سه متر  دورتر 12 تا 15 تا ماشین  بودند که مثل ما کنار ماشین  خانواده ها 

نشسته بودند.آریای آبی رنگ کنار ما دختری هم  قد من داشتند. آنها هم مثل

ماشیشه های ماشین رابا چادر و پارچه پوشانده بودند وبرای استراحت ازآن

استفاده می کردند. مادرم گفت با دختر همسایه بروید ظرف ها را بشورید.

تقریبا 10 یا 12 متر دورتر از ماشین ما لوله ی آبی شکسته بود ومردم با

ظرف آب بر می داشتند. ظرف می شستند وحسابی شلوغ بود شبیه رودخانه

در دو طرف برلبه ی آن مردم  صف بسته بودند ومشغول  گفتگو و شستشو

 

بودند...آنجا با چند دختر هم سن خودم آشنا شدم . زمان کشدار شده بود.گویا

اعداد بیشتر شده  بودند اول  پدر بزرگ آمد  خرما ، نان وسبزی آورده بود.

کلمن آب را گرفتم  که ببرم  پر کنم  نرسیده  به  روخانه ( لوله ی شکسته)

تیوتای سفیدی ترمز گرفت 2مرد که لباس عربی به تن کرده وبا چفیه صورت

خود را پوشانده بودند. پیاده شد  ناگهان گروهی  که می دویدند با طوفانی از

گرد وخاک که پشت سرشان  راه انداخته بودند به ماشین رسیدند جیغ  و داد

می کردند ماشین را دوره کردند. کنجاویم مرا به سمت ماشین سوق داد. از

لا به لای  جمعیت صحنه  را دیدم . مرد ، زن ، کودک  و نوجوان  روی هم

خونین و مالین . دل وروده های بیرون ریخته ، اندام هایی ترکش خورده ...

یکی یکی شان را  از ماشین پیاده می کردند و هر کس سهم  خود را عزیز

آش ولاش شده اش را شناسایی می کرد . شخصی از همانهایی که صورتش

را پوشانده بود وعربی حرف می زد  می امد  چیزی می نوشت  و بر گردن

جسد آویزان می کرد. وقتی بخودم آمدم که پدر بزرگم دستم را گرفته بود و

من که خودم  نبودم . پشت سرش افتان و خیزان راه می رفتم  به  ماشین

 نرسیده بغضم ترکید...

 

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 14:35 توسط مژده|

 

سلااااااااااااااااااااااااام

12 سالم بود . مثل هر سال سه ماه تابستان را رفته بودیم ابهر- زادگاه مادرم- از آنجا

که بر می گشتیم در طول مسیر ماشین های نظامی ، تجهیزات نظامی ، نفر برها و...در

حال تردد به سمت خوزستان بودند از خرم آباد وگردنه های تند آن به کندی گذشتیم .

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 20:50 توسط مژده|


نوشتن باعث آرامش است . مثل نوعي فنگ شويي است  و تخليه ي حافظه از

انباشت خاطره هاست . تلنبار شدن اطلاعاتي كه هيچكدام سر جايشان نيستند

يا با بازگو كردن آنها مي توان تنهايي اشخاصي را پر كرد .

 92/10/16آموزش شعر كودك ونوجوان به مدت 8 ساعت با حضور استاد


وشاعرگرامي بابك نيك طلب

روز يكشنبه 92/10/15 از ساري به سمت چالوس حركت كرديم بهمراهي

مربيان
  فرهنگي  كانون . در راه سوژه ي جالبي ديدم  پسري كه  در حين

دستفروشي مطالعه
مي كرد . ببينيد :


ساعت 30: 5 به مكان  دوره رسيديم اينم محل اقامت واستراحت :

92/10/17 در خدمت استاد قمري نژاد بوديم " عكاس نجومي"

براي جلو گيري ازاتلاف وقت  درراه كلاهي براي همسرم سرانداختم

( شروع به بافتن كردم) اين هم مراحل آغاز بافتن

زمان بافتن در راه – شب اول  و دوم موقع ديدن فيلم آواي باران

به پيشنهاد يكي از همكاران خوش ذوق قرار شد كوله پشتي ببافيم كاموا

خريداري كرديم و قرار شد طرح گليمي كار كنيم .

مكاني بسيار دلپذير وفضايي معطراز رايحه درختهاي پرتقال و

نارنگي تانجولا اين هم از كتابهايي كه بايد مطالعه شوند

البته سرماي بدي خوردم  سه هفته است كه دارم با  آن دست و پنجه

نرم  مي كنم و خلاصي ندارم – آموكسي كلاو هر 8  ساعت – قرص سرما

خوردگي  هر 8 ساعت آهن و omg3  ويتامين e  هم  كه سر جايش +

ليمو شيرين  و شلغم  و پرتقال و عسل + آبليمو بلاخره اينها احساس مي كنم

ضعف هاي جسمي كه ازناراحتي فكري ايجاد شده اند كه بايد تمام شوند .

با مراقبه وحوصله وآرامش .


محل آموزش براي من نوعي رياضت است.

مربيان فرهنگي را از خانم وآقا كه خواهران وبرادران منند هم قابل احترامند

وهم گرامي، صميمانه آنها را دوست دارم . من پابه پاي آنها از ابتدا تا انتهاي

آموزش ها مي نشينم . تا مانند آنها هم ياد بگيرم و هم دوست ندارم احساس

كنند تنهايند. چرا كه معتقدم  يك  كارشناس يك راهنما است  كه بايد پا به پاي

بازديد كنندگان موزه پيش برود.( به قول دخترم موزه لوور كانون) حتي اگر

10 بار آن را آموزش ديده باشم . البته من در مورد نجوم  كاملا خالي الذهن

بودم  و چيزي نمي دانستم  يكي از اشعار توليدي اين دوره  :

****

حالا كه خورشيد  فرضي تو نيستم

همه ي فصلها را

زمستان مي كنم .

****

خيلي وقت بود اين يادداشت را نوشته بودم

فرصت نمي شد درج كنم.

***

نوشته شده در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 20:37 توسط مژده|

مادرم می گفت :

درد گلنده خروار خروار ، گدنده ، مثقال مثقال  

درد خروار خروار می آید ومثقال مثقال می رود.

حالا انشالله که برود راهش را گم کند ودیگر سراغم نیاید. روزها وشبهای

بدی بودند صمیمانه دعا می کنم برای هیچکس پیش نیاید .

دردخودم کم بود ناگهان بستری شدن همسرم واحساس تنهایی شدید وبی پناهی

در این شهرو دیارغریب چنان رخی به من نشان داد که امانم را برید.

وقتی یادم می آید زیرباران ، خیابانها را مترمی کردم تا داروی همسرم را پیدا

کنم آخ که چنان دلم برای خودم سوخت... توان راه رفتن نداشتم روی پله دوم ،

زیرسایه بان بانک ملی – تعطیل بود – نشستم ودلی سیراشک ریختم .

لنگ لنگان راه افتادم .باران با من شروه خوانی می کرد . پسرم زنگ زد

مامان کی میای تکلیف ریاضیم مونده ...

شکربی نهایت خدای بی همتا را که بلاخره گذشت وسپاس از دوستان خوب دور

ودورترم ( ایران وخارج از ایران) که احوالپرسم بودند.

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 6:0 توسط مژده|

این روزها

زن بودن

برای من دردی مضاعف است...

ازنام بیماروبیمارستان وهرچه دارووکپسول و...بیزارم .اصلااز شهریورماه بدم

می آید درد کشیدن رانوعی اتلاف وقت میبینم .تصورکنید آن همه کتاب نخوانده

داشته باشی ازشدت دردکشیدن نتوانی لای کتاب را بازکنی چه رسدبه خواندنش ...

هرروز کارهایت رالیست کنی اما چه سود چیزی به نام درد جای همه رابرایت پر

می کند .ناتوانی ونداشتن انرژی کافی ترامثل عنکبوتی کند که لای تارهایت گیر

افتاده باشی وبیهوده دست وپامی زنی...با این همه

"صبرمیکنیم که خداوند باصابران است."

 

نوشته شده در دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 19:4 توسط مژده|


یک

وقتی ماه مبارک رمضان می آید ، حس قشنگ نوشتن به سراغم می آید ، حسی

که با آن راحت هستم مرا پیش می برد، هرچند به گذشته ها برمی گردم و گوشه

کنار ذهنم را ورق می زنم و جا مانده ها را پیدا می کنم ، مدتی نه چندان زیاد در

آن لحظات گمشده وغبار گرفته زندگی می کنم . غبارها که زدوده می شوند روح

تازه ای در کالبد می وزد وحس تازه گی یا به اصطلاح رفرش شدن جان می دهد

برای شعر گفتن. ووو همه ی اینها احساس خوبی به من می دهند که می شود

برایش اسمی انتخاب کرد " فنگ شویی خاطرات " یا " باز آفرینی لحظات ناب

زندگی " یا همان چیزی که دیگران به آن می گویند: " نوستالژی " یا هرچیز

دیگری که دوست دارید . مرور خاطرات تلخ وشیرین گذشته و...حالا بیائیم ازآن

قصداتنوگرافی کنیم . چه شود؟! بی خیال هر چه اسم ورسم و...


حالا من 13 سالم است وبین ایران وعراق جنگ است .

(چطور از خرمشهر به شادگان وبعد به اهواز، شیراز، اصفهان ، تهران وابهر

رفتیم بماند که خود داستانی ست مفصل ، البته لا به لای خاطرات خواهد آمد.)

وقتی جنگ شد وما مجبورشدیم ازخرمشهر به ابهرنزد خانواده ی مادریم برویم

به سادگی نوشتن همین چند جمله نبود و نیست . باید باشی وبچشی وبدانی یعنی

چه .آن روزها نمی دانستم فرهنگ یعنی چه واین تقابل ، رودر رویی گاهی فقط

هضم رفتارواخلاق را درپی ندارد حالیا ابعاد گسترده ترآن ، می تواند انسان را

کامل درخود قورت دهد وهضم کند وچیزی جز پوسته ی بیرونی وظاهری از

انسان بودن انسان به جای نگذارد.با این مقدمه می رویم به سراغ خاطرات ماه

های مبارک رمضان "روزهای جنگ ".


پ . ن : دوستانی که خاطرات قبلی مراخوانده اند می دانند خاطرات روزه

گرفتن9 سالگی درخرمشهر...( هنوز روی وب هست ) حالا آن روزها چه

بود وچگونه سپری شدند تا رسیدیم به دوران جنگ...

نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 3:2 توسط مژده|

دوستان دوران کودکیم ، اسب سواری وجنجل سورتماخ ( خرمنکوب)، مدرسه پدرم ، لایا ، دال باغچادا ( باغچه پشتی )

پشت حیاط مادر بزرگ روی شاخه های پهن درخت گردو کتاب می خواندم ( کتابهای  : بانوی چراغ بدست ،فلورانس نایتنگل ، تام سایر ، سپید دندان ، بینوایان و...) بعد از ظهر مادر بزرگم نان فتیر با کره ی طبیعی می داد دستم تا از درخت بیایم پائین ...

بعد از دیدن خاله و...ماجرای قارچ کفیرهم برای خودش داستانی شد. ( نمی دانم چرا هیچ خانمی نمی خواهد با یک نوشیدنی سالم وجدید آشنا شود . از بس که همه عادت کرده اند آماده خوری کنند واصلا توجه نکنند که چه چیزی را می خورند وبلاخره به گمانم باید این قارچ ها را با خودم به مازندران برگردانم . سرفرصت برایتان توضیح کامل خواهم داد.)مشاعره را شب در خانه دایی ادامه دادیم این هم آخرین بایاتی از چای اوغلو:

یاغیش یاغسا ئیل اولماز

قیشدا قاردان سئل اولماز

ساربوغازین ییرستادا

هئیچ زمان بولبون اولماز

**

اجاق سؤندو ، اود قالا

آلیشماسا، او د قالا

اوتی دَرسَر قوروسون

ایسته ییرسن اوت قالا

 وبا برنده شدن دایی خاتمه یافت . مسابقه با حضور زن دایی آفاق خانم و دخترها ، ملیحه ، پروانه ، عاطفه ، نگین، شهلا ، فاطمه وآقایان دایی، بهنام وپدرش آقا محمدوهمسرم علی وپسرم دانیال  برگزار شد. غایبین حسین رفته بود خرمدره وحسن شب کار بود (ساعت 5 رفته بود سرکار). شب بسیار بیاد ماندنی بود آن هم با شکست من که از روی کتاب باز هم نمی توانستم تقلب کنم .( جریمه اش هم بماند به موقع اش).

ظهر جمعه به سمت ساری حرکت کردیم .

همه راه یک طرف " شهر زیرآب " به " قائم شهر"  یک ساعت و54 دقیقه ترافیک همه ی ما را کلافه کرد.

پ. ن : تا عید فطر، این وبلاگ  دست خانم " شیرین مهاجر" خواهد بود 6 پست آماده کرده ام  وچند شعر امیدوارم ماه رمضان خوبی داشته باشید. نیازمند دعای خیر دوستان هستم. دوست دار همگی :  مژده پاک سرشت.


نوشته شده در شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 21:36 توسط مژده|

لیلیا زنگ زد ومرا از آذربایجان کند وبرد به جنوب . نتوانستم در این سفر کوتاه او را ببینم. با عجله آمده بود اقوامش را ببیند فقط هر روز تماس تلفنی داشتیم. از علی پرسید وخاطرات ترانه وسمیر را یادآوری کرد. از"  سعاد " عزیزم ودلتنگی هایش از نبودنش کنارم از چای زنجبیلی وشعرهای نیمه کاره ام می خواست برود سعاد را ببیند نشد که بگویم ، یا نتوانستم که بگویم ، وشاید درست تر در فرصتی که نشد ، نخواستم که بگویم . این دیگر لج بازی نیست ، در دوستی احترام نباشد بهترین چاره ، دوری وجدایی است . اواخر توهین هم می کرد اگر از جای دیگری ناراحت بود دلیلی نداشت که سر من خالی کند...

هر چند " سعاد" همیشه با من است . با من زندگی می کند با من نفس می کشد من از او خیلی خیلی چیزها را یاد گرفتم.شاید یک بخش بزرگ از زندگیم را مدیون او هستم . با این همه اگر من بتوانم ساعت 9 صبح وچای زنجبیلی او را فراموش کنم او هم می تواند صدای مرا ، شعرها ودلتنگی هایم را فراموش کند. حالا چه قهر باشد چه نباشد به اصل قضیه هیچ خللی وارد نمی کند بلاخره عهد دوستی  پابرجاست . آن هم ما که عهدبسته بودم تا دم مرگ با هم دوست باشیم.

دائی که دید بعد از تماس لیلیا به هم ریختم  همانطور که چوب خشک شاخه هارا به آتش سنگچین  اضافه می کرد بلند خواند :

بوباغچادا آش تَرَسی اَکَردیک

هی سو آچیپ ، کردیبه گوز تیکردیک

چیخماق همین دریب ، آشا ، توکردیک

                                  فینقیلیشلار لرقاشیقلاردان آسلانی!

                                 یاغلی دئسه م ، قوری آغزون ایسلانی !

دنبال یک " ب" بودم : گفت : دا درده  دیمیری ، یادیین چخیپ...

خواندم :

بوردا شیرین ، خاطره لر  یاتوبلار

داشلاریلان باشی ، باشا چاتوبلار

آشنالیغیین ، داشین بیزدن آتوبلار

من باخاندا ، قاوزانیلار باخیلار

بیرده یاتوب ، یاندیریرلا ، یلخیرلار

به دائی گفتم بریم روستا می خوام برم سرچشمه ، ( به یاد دوستان دور وجدیدم بودم سولماز، جزیره وافرا و...)

داشلی بولاخ ، داش قومونان ، دولما سین

باخچالاری ، سارا الماسین ، سولاسین!

اوردان کچن آتلی ، سوسوز اولاسین!

دینه بولاخ خیرون اولسون آخارسان

افقلره خمار – خمار باخارسان!

نوشته شده در جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ساعت 10:40 توسط مژده|

4 شنبه و5 شنبه( 29 و30) را مرخصی گرفتیم وبا بچه هایمان فاطمه ودانیال به سمت ابهر حرکت کردیم 1 سالی می شد که دائی ، خاله وخواهرم را ندیده بودم . مسیرمان تهران، کرج ، قزوین تاکستان وابهر بود.

شب خانه شهلا بودیم. صبح به سمت ییلاقی به نام گلخانه زادگاه مادرم حرکت کردیم .

 وجه تسمیه این روستا :

 وقتی پدرم سپاهی دانش بودند . به این روستا اعزام شدند . این هم از عکس مدرسه ی پدرم( خودشان با اهالی روستا مدرسه را ساختند)

در زمان پدرم این روستا گله خانه بود چون کار اغلب مردم گله داری بود . سپس مردم به باغداری و کشت گندم وعدس ونخود پرداختند در اسناد آمده است گلخانه  وحالا که دیگه چیزی ازش نمانده مردم به آن کُل خانه ( خانه خاکستر ) می گویند. یک منطقه کاملا ییلاقی وقشنگ است قبل از انقلاب همه در همانجا زندگی می کردند . بعد از انقلاب 6 ماه اول ودوم داشتندیعنی از اردیبهشت به گلخانه می رفتند تا اواخر مهر به شهر می گشتند.

 روزگاری این مسیر مال رو بعد شوسه واکنون آسفالت شده است . دشتها گندم وعدس کاشته شده است .دائی سر زمین بود وقتی پروانه از ماشین پیاده شد وصدا زن بابا...صدایش در دشت پیچید یاد دوران جنگ افتادم که در ابهر زندگی می کردیم وتابستان برای چیدن عدس وانگور چینی  می آمدیم وقتی همدیگر را صدا می کردیم توی کوه می پیچید دشت های ینجه زار آنقدر خوش بو وسرسبز بودند...

دایی از لا به لای درختها بیرون آمد کوه سبز سبز بود ودره ها پر از درخت آلبالو.

... با مادر بزرگ می آمدیم تا آب دوغ خیار درست کنیم وبا دایی وپدر بزرگم دور یک سفره روی علفها ...چه زود گذشت حالا نه مادر بزرگم هست ونه پدر بزرگ. درختهای گردو را سرما زده بود بار نداشتند. درسراشیبی دره ی سبزی ظهر را گذراندیم

این پل را دانیال ودخترخاله اش نگین ساختند

برای فرار از سرما زیرنورمستقیم آفتاب جا انداختیم . صدای آب را ضبط کردم بعدها در تنهایی لا لایی دلتنگی هایم خواهد بود. مثل صدای گنجشکهای درخت سدر خانه ی پدریم . تداعی خاطرات گمشده ایست که روحم را قلقلک می دهند.


لطفا به این آدرس بروید وب آقای حداد به نام جنوب .

 آقای حداد کارجالبی انجام داده ومرا شرمنده کرده مصاحبه ای با اشعارم داشته بخوانید و خودتان قضاوت کنید.

نوشته شده در پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:6 توسط مژده|زمان به عقب باز نمی گرددپس ای کاش گفتن ها فایده ای ندارد.

بگذاربارود جاری زمان جریان داشته باشیم.

گفتی فردامی آیی تهران ، خندیدم، گمان نمی کردم راست بگویی، گفتی می آیم مرا ببر دکتر

حالم خوش نیست اینبار هردو خندیدیم . گفتم خب شکر خدا روبه موتی اوضاعت حسابی خیطه .

 گفتی خب باورکه نمی کنی حالا بخند بعدرفتم کلاس، با دکتربختیاری کلاس داشتیم. پژوهش کودک

ونوجوان. ساعت 6 غروب زنگ زدی من توی راهم بلیط هواپیما گیرم نیامد دارم با قطار می آیم

اندیمشک را رد کردیم گفتم جدی می گی؟ تازه احساس کردم نازنینم پس جدی جدی حالت خوب نیست .روزهای عید که آمدم اهواز خیلی دوست داشتم در جمع دوستان باشی اما نیامدی دلگیر شدم بعد گفتی بستری بودم...

ربع صبح چهارشنبه رسیدی، از نوفل لوشاتو ماشین گرفتم تا بیاید از حیاط کانون توت جمع کردم مستقیم آمدم راه آهن.20 دقیقه فاصله بودمیان آن همه جمعیت وقتی ترا دیدم گویا همه ی ایل وقبیله ام را درآغوش گرفته ام ، کاش می شد بوی خوزستان را با ساکت برایم می آوردی...از آنجایی که رنگ رخساره خبر می دهد از حال درون گفتی اول برویم بیمارستان پرس پرسان رسیدیم به بیمارستان تختی راه آهن تا دکتر بیایدومعاینه ات کند نصف جان شدم بلاخره سرم وصل کردندکمی آرام شدی گفتی شعر بخوان از "مظفرالنواب "خواندم

اشگد نده نگط علی الضلع وانسیت اگلک... یمته

 اشگد رازقی او نیّمته

واشکثر هجرک

عاشر لیالی الهوی

وما لمته

انت سحنت اللیل

بگلبی،

 و گلت موش أنتَ

یا مه التراجی

مرجحن

حسک الصافی

وغفه ...

دلم نمی خواست دراز بکشی دوست داشتم مثل دوران کودکی ناگهان از جا بپری وبگویی سُک  سُک دروغ گفتم بیا بریم بازی.

از نخلستان ونهر آب از بوی کال خارک هایی که دزدانه چیدی، از بوی شیر تازه ی گاو میش ها وسرمستم کنی از بوی آتش تنوری که با سعفه ها الو می گیرد. چقدر تشنه ام تشنه بوی کارون وصدای کودکانه ی تو ...

را افتادیم به اولین پارک که رسیدیم نشستم وتوت ها را با هم خوردیم . باز هم شعر وشعر وشعر

ردتک ولو شباک...

 تملی حیاتی تراب

ردتک، ولوصُبیَّره حمره..

تفيّ وجهي

خاطره الهام وترانه را زنده کردیم. گفتی راستی شیر ساعت 10 وغش غش خندیدی؟ رفتی تا یک پاکت شیر برایم بخری مرا با دنیایی خاطره جا گذاشتی.

گام های بلند عقربه ها 3 ساعت از زندگی ماراچریده بود. از دور می آمدی به چهره ی قشنگ دوست داشتنیت چشم دوختم به آرامش گام هایت. چقدر ترا دوست دارم . شیرین ومهربان . چقدر به داشتن تو افتخار می کنم . خدایا دلم را از مهراین دوستان تهی مساز.

تا دست روی قلبت می گذاشتی احساس می کردم درد شدیدی به سراغم می آید برایت نوشتم:

تو دست روی قلبت میگذاری

من درد میکشم

نبض دریا منظم نیست

دارد اتفاقی میفتد

فقط بیمارستان آریتمی

خیابان توانیر،ولی عصر،ساختمان24می داند که چقدر خاطره هارا باهم مرور کردیم


و وقتی دکتر تورا معاینه کرد وcdمعاینات پزشکان اهواز را چک کرد گفت:کندی حرکات خون رگ هایت امکان سکته دارد باید ورزش کنی نگاهم کردی آهسته گفتمت تنبل...

باید میرفتی فرودگاه دوباره جدایی،دوری،فاصله وتنهایی میدانکی بود کنار بیمارستان تاکسی گرفتم بوسیدمت سوار شدی ودست تکان دادی.

 همیشه از خداحافظی ها گریزانم

چیزی شبیه ترس،

شبیه بریدن،

به آستان تو

نمی رسد قدم

به شانه های تو

و باد چه بی مهابا بوسه ام را ربود

و دست های تو که

بیهودگی زمین و زمان را

تکان می داد

چقدر اینروزها به تکرار این تناقض تلخ

"جدایی"

دچار شده ایم.

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 21:23 توسط مژده|

 

می خواستم به مریم بنویسم...

چه بنویسم ؟ مریم جان ، تسلیت می گویم دکترعبادیان هم به رحمت خدا رفت...نتوانستم . یعنی جرات نکردم مریم با آن حال واحوالش بقدر کافی اندوه وغم زندگی را دارد بدوش می کشد .آن هم خبریک مرگ. دکتر مریم را مثل دختر نداشته اش دوست داشت ...فقط وقتی همسرم تیتر آخرین برگ زندگی زیبایی شناس ادبیات فارسی را خواند روزنامه را قاپیدم کی ؟ - دکتر عبادیان ...ناباورانه روزنامه را نگاهی کردم سطور را نمی دیدم نشد صبوری کنم ...

تهران ، برف بی وقفه ، گیشا ودکتر عبادیان...خدای من گویا همین دیروز بود کنگره ی فردوسی دانشگاه تهران و آشنایی من با جهان فلسفه – هیچ گاه هم نتوانستم از آن بهره ای ببرم – دکتر خدا بیامرزهمیشه می گفت تو همان بهتر که شعرت را بگویی . کتابهایش را بعد از تصححیح وقبل از اینکه جلد بخورد برایم می فرستاد . می خواندم ودر جواب فقط می نوشتم . دکتر خواندمش بسیارعالی بود. از همان کنگره بود با شاعران آذربایجان وچک آشنا شدم . شاعرانی که به کنگره دعوت شده بودند بعد از آن تا دو سه سالی مکاتبه می کردیم شعرهایشان را سر فرصت برایتان خواهم نوشت تا بخوانید ولذت ببرید عاشق ایران وایرانیانند. روزهای کنگره با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودم . بعد هم درگیر زندگی وغربت شدم وپرونده ی این دوستی هم مثل خیلی از دوستی ها بسته شد.

می گفت : تو در اداره کردن جلسه فوق العاده ای ،جسارت بیانی خوبی داری ، یک دختر کاملا جنوبی ومطمئنم ...خدا را شکرکه سالها بعدازآن مرا ندید که ببیند بعد از اتمام تحصیل وازدواج و...از آن جسارت هیچ چیز نماند . حالا گاهی برای مطالبه ی حقم باید خفقان بگیرم ودم نزنم وحتی پوسته ی ظاهری آن دختر کاملا جنوبی هم از بین رفته . حالا درست 22 سال از آن اولین دیدار می گذرد اولین هدیه ی تولدم کتابهای مثنوی معنوی مولانا بود . دارم به جلداول کتاب نگاهی می اندازم تاریخ : 26/4/70  یعنی وقتی دکتر گیشا زندگی می کرد ... (وامسال 12 فروردین آخرین برگ زرین زندگی دکتر ورق خورد. )...ببین مژده من این کتابها را بسته بندی کردم بیا منو از شرشون نجات بده جای بقیه کتابهایی که قراره بیان را گرفتن . از اول فروردین تا حالا- درست روز تولدم 12 فروردین – منتظرم زنگ بزنی بیایی حال منو بپرسی  . گفتم دارم می روم اهواز دیگه نمی تونم مرتب بیام تهران .(خودم گریه ام گرفته بود کلاس های درس را خیلی دوست داشتم ) گفت مگه اهواز چقدر با شیراز فاصله داره؟ بگو خسته شدم.

{صبح امروزداشتیم برای همایش شهید آوینی می رفتیم ارشاد، به فائزه می گفتم تو این هوا آدم مست میشه . }غمش رو فراموش می کنه شاعر میشه، بوی بهارنارنج آدم رو گیج ومنگ می کنه . حالا دلم می خواد سجده کنم وبه عشق وعظمت خدا بوسه بزنم خدا در بهارخیلی عاشقه وتجلی این عشق بوی گیج کننده ی این بهار نارنج هاست . حالا توی حیاط زیر باران ریز خدا وبوی بهار، خاطرات دکتر عبادیان را مرور می کنم  و معتقدم وقتی آدم غمگین باشه بهار نارنج هم نمی تونه کاری کنه . به یاد پدرم افتادم او اساتید مرا به اسم می شناخت گفتم فردا به او بگویم ...اما ناگهان منصرف شدم دلیلی نداشت او را ناراحت کنم .

برای شادی روح استاد بزرگ محمود عبادیان فاتحه می خوانم . وتا یک هفته قرآن تلاوت می کنم امید که استاددر سرای جدید به آرامش ابدی برسد که معتقدم مرگ بهاری دیگر است.

نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ساعت 1:23 توسط مژده|

چند روزی که خرمشهر بودیم به دوستان وآشنایان سر زدیم . به دیدن دوست وهمکار مشترک من وهمسرم دوران دانشگاه دکتر حمیل پور رفتیم خاطرات گذشته را مرور کردیم . نمایشگاه نیروی دریایی وموزه دفاع مقدس زیارت سید عباس علیه السلام که گنبد وبارگاهش را در حال تعمیر بودند.خیابانهای آبادان و کوی بهروز وخرمشهر ومسجد جامع وگشتی تا سرمرز با قایق .

بعد از ظهری که با پدرم وبچه هایم به زیارت رفته بودیم برای بچه ها پشمک خریدم پدرم پرسید : هنوز شعرش را یادت هست؟ همیشه جمعه ها مرا سر پل می برد وبرایم پشمک می خرید بعد روی چمن می نشستیم وبا هم شعر را می خواندیم : شعر بنات
وین اَولی وین ابات؟
ابات بل دربونه خاف تخرمشنی البزونه ...

فرداشب خرم آباد بودیم وقلعه ودریاچه کیو.قم وبعد ساری٬بارندگی ٬رطوبت٬تنهایی وغربت ...پ. ن: تاریخ گوشیم تنظیم نیست. عکس ها با تاریخ نمی خواند.

نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 22:49 توسط مژده|

 

 مادرم پرسید کیه؟ دانیال گفت باز کن مامان بزرگ اومدیم. مادرم دکمه را فشار داد . تا بچه ها از حیاط رد شوند وبرسند در سالن علی ماشین را پارک کردمن در را بستم وچشم هایم را روی هم گذاشتم نم نم باران بودواشکهایم بی اختیار می چکید از گل کاغذی گذشتم  از درخت انگور از سدر کهنسال اینم حیاط بزرگ خانه پدرم . دانیال بغل پدر بزرگ جا خوش کرده بود بعد ازعید فطر سال پیش ویک روز خرمشهر ماندن آنقدر دلم تنگ پدر ومادرم شده بود که گفتنش سخت وناممکن ...

جابجا که شدیم سفره پهن شد.دلم می خواست فقط بنشینم وپدر ومادرم را تماشا کنم خدایای من ای خدای خوب ودوست داشتنی من ، من این دو موجود عزیز را چقدر دوست دارم . چقدر به این دو بدی کرده ام چقدر اذیتشان کردم ( الان که دارم این سطور را می نویسم توانایی مهار اشکها را ندارم .) دانیال اشاره کرد بگو دیگه . با اشاره پرسیدم چی رو؟ سفره را داشتیم جمع می کردیم آمددرگوشی گفت: تفنگ دیگه . خندیدم . پدرم منتظر بود گفتم : شما قول داده بودید برای دانیال یک تفنگ چوبی درست کنید ....دانیال توی پوست خود نمی گنجید وقتی صبح فردا با هم رفتند توی حیاط تا تفنگ چوبی را درست کنند.
بعد از ظهر قرار شد برویم آبادان رویا هم با ما بود در را که بستم آمدم سوار شوم شنیدم کسی سلام می کند علی پیاده شد همسایه هامان بودند محمد حسن وبرادرش پیاده شدم تبریک سال نو وخوش آمد گویی محمد حسن پرسید تا کی خرمشهرید گفتم دو روز دیگه هستیم گفت پس می بینمت نه؟ گفتم حتما . سوالی داشت مرا خفه می کرد چرا اینقدر شکسته وپیرشده سوار شدیم از رویا پرسیدم چرا محمد حسن اینقدر ....رویا گفت : تومور داره پزشکا جوابش کردن نتونستم آب دهانم  راقورت بدهم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟تشخیص ندادن چیه... هزارتا سوال داشتم اما نمی شد شادی جمع را به هم بزنم. از"جاده بِریم "رفتیم .


 خرید کردیم فلافل خوردیم وآمدیم . به پدرم گفتم چرا جریان محمد حسن را به من نگفتید؟ پدرم گفت : تو اونور دنیا رفتی همه ما رو فراموش کردی حالا چه فرقی می کنه از محمد حسن خبر داشته باشی یانه؟ اشکها امانم ندادند بابا شماهم اینو می گی؟ دیگران اگه می گن منو نمیشناسن شما هم !!! صدای باباتغییرکرد، خب فکر کن بهت گفته باشم . تو اون غربت بشینی ناراحتی کنه وضع عوض میشه؟

- نه اما نباید می دونستم .
- ببین مژده جان تو هر 2 سال یک باریا 4سال یه بار میای یه سر می زنی می ری دختر تو راه خونه رم فراموش کردی آدماشو می خوای چیکار ...
اگه می گفتم نه اگه می گفتم بخدا اینطور نیست اگه می گفتم تو اون غربت دلم به همینا خوشه کی باورش می شد؟ گاهی باید سکوت کرد سکوت مطلق بگذار دیگران حرفهایشان را بزنند وپدرم داشت گله می کرد گله هایی که شنیدن داشت دلتنگی هایش بقدر زیاد شده بود که تبدیل به بغض شده بود زیر سدر کهنسال وصدای گنجشکها شعرهایی بودند که روزهای آتی به کلمه تبدیل می شدند.
باید بهم قول بدی معلوم نیست بار دیگه بیای هستم یانه ، خرمشهر را فراموش نکن . تو به هرکجا که برسی نباید فراموش کنی اهل این آب وخاک هستی تو مدیون همین مردمی هستی که بی ادعا دارن تو بدترین شرایط زندگی می کنن تو اینجا درس خوندی تو همین مدرسه  - ودستش رو به طرف مدرسه گرفت – ریشه ات را فراموش نکن . اینا که حرفمو نمی فهمن – داشت خواهرها وبرادرهایم رو می گفت -  تو بزرگتری تو می فهمی توقع من از تو بیشتره ...
مادرم آمد باز این پدر ودختر به هم رسیدن بازحرفهاشون گل کرد به من اشاره کرد پا شو ورو به پدرم کرد حاجی داره اذان می گه ، پدرم گفت بله شنیدم تو هم شاهد باش بعد از من این دختر ...دور شدم که صدای هیچ کدام را نشنوم بغض داشت مراخفه می کرد. 

نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 22:54 توسط مژده|

 

بوی خرمشهر ، بوی نخل ها ، بوی شط ، داشت مرا گیج می کرد. سرمست از بهار سرمست از بوی شهرم بی اختیار اشک می ریختم. از بندر امام تا آبادان 6 تا 7 مرتبه ایستادیم آسمان بقدری زیبا بود تا می توانستیم  عکس گرفتیم . رویا زنگ زد 3 ساعت پیش زنگ زدین ماهشهرید اتفاقی افتاده؟ گفتم نه . داریم عکس می گیریم . دانیال هم برای خودش یک پا عکاس شده بودبلاخره زیر نم نم باران رسیدیم خرمشهر . رفتیم سر پل بعد دور زدیم فلکه فرمانداری ایستگاهی که ظهر ها با علی می ایستادیم برویم دانشگاه آبادان. گاهی تاکسی خط آبادان نبود( تاکسی های رنگ سیاه)مینی بوس های عهد دقیانوس سوار می شدیم. یک روز تو اوج گرما هلاک ِ هلاک بودیم مینی بوس آمد و سوار شدیم کیپ تا کیپ پر که شد راه افتاد توی راه سه نفر دست بلند کردند مسافرها دادشون در آمد آخه کجا می خوای جاشون بدی ...راننده گفت: رو سر کچلوم . خو چتونه چش تنگی بده . بذارین سوار شن تا از گرما هلاک نشدن . یکی گفت: خلبان می ترسم هواپیمات وسط هوا جام کنه مجبور شیم تو آسمون همه مون پیاده شیم .

راننده گفت: نه کاکا خیالت نباشه این جت دوبرابر شمارم برده...یادش بخیر.از آرش گذشتیم خانه ی رویایی من وعلی ، مدرسه شهید آلبوغبیش  چه روزهایی بود . بلاخره دور که زدیم از کنار میله های کانون رد شدیم وآمدیم کوتشیخ دلم می خواست وجب به وجب خاکش را ببوسم. دلم کبوتری بود که بال بال می زد رسیدیم دم در خانه ودرخت سایه گستر زبان گنجشک...

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:32 توسط مژده|

 

شادی مردم وقتی با صدای بهار یکی می شود زیباترین شعر هستی یعنی خوشبختی سروده می شود. شادی با اندک هزینه ایجاد می شود کافیست بخواهیم دورهم باشیم. یکی باشیم از منیت ها دور شویم از من من گفتن ها دورتر ایراد نگیریم هرچه داریم به رخ دیگران نکشیم یک سفره پهن کنیم ونان وپنیروهندوانه بخوریم...غذای دلخواه دانیال. سعی من بر این بود در این سفر غذای آماده نگیریم هنگام سفر دانیال دچار ویرووس شایع شمال شده بود هفته آخر به مدرسه نرفته بود داروهایش را هر 8 ساعت تنظیم کرده بودم هندیجان که بودیم شکر خدا سرمایش بر طرف شد.هوای صاف وبهاری بوشهر ما را به موزه وجاهای دیدنیش برد. فیلم سیراف را دیده بودیم حالا در موزه جا به جا نشانه های دریا نوردی در سیراف و...بود.روز سوم فروردین به سمت دشتستان حرکت کردیم. خرما وارده وکنار هندی...ساعت 12و نیم به گناوه رسیدیم. بعد از نماز وناهاربه سمت ماهشهر راه افتادیم.چاه تلخ وچاه شیرین وچاه کوتاه سر راهمان بودند. دوستان پیامک می فرستادند. تماس می گرفتند. زینب با خانواده اش رفته بودند چالوس ، باید او را می دیدم ولی نشد مطمئنم حکمتی بود.البته تصمیم گرفتم بروم خرمشهر ببینم اوضاع چطور است دعوتش کنم بیاید آنجا ببینمش - رفتیم بقدری خانه بابا شلوغ بود که خودمان زدیم بیرون چه رسد به مهمان دعوت کردن - مادر گرامیش خانم شریفات تماس گرفت وحسابی شرمنده ام کرد. همیشه با پیامک های پر مغزش مرا در آن غربت یاوری بود.از دور روی ماهش را می بوسم . همچنین دلم میخواست بروم مادروپدرهمسر زینب را ببینم دلم برایشان یک ذره شده . بعد کنار مهربانی پیرزن بنشینم و روی ماهش را ببوسم . چهره ی چروکیده ی مهربانش قشنگترین تابلوی یک زن عرب است .خدا حفظشان کند. کتابم را برای خلیل ودوستش آورده بودم اما نشد. تازه میخواستم زینب بن یباره را هم ببینم بگذریم...وقتی نشد یعنی نشد.آزاده با خانواده اش گیلان ، شیدا با مهدی اردبیل ،آقای نظاری وخانواده اش آبادان بودند .نسترن وپسرش بلاخره رفتند بندرعباس خانه پدر همسرش وبعد از10 سال آشتی کردند. جای همسرش خالی خدا بیامرز نبود تا این لحظه های قشنگ را ببیند . بیاد همه ی کسانی که سال پیش با ما بودند وامسال جای خالیشان اشک را بر گونه هامان می لغزاند.به یاد دوستان عزیزم ترانه احمد زاده والهام حمید.سرورعبود زاده واستاد گرامیم دکتر یوسف ربیعی خدا همه را بیامرزدامید وارم جای این عزیزان بهشت برین خداوند باشد آمین.

 

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 13:9 توسط مژده|

امروزعید است ما درگناوه هستیم. کنارساحل بعد ازسال تحویل وکمی استراحت لب ساحل سبز وخوش رنگ به سمت بوشهر حرکت کردیم. تنها مشکلم نداشتن نت است . نمی تونم مرتب آپ کنم. به دوستان سر بزنم و ارتباط داشته باشم.

بوشهر سوئیتی را که رزرو کرده بودیم تحویل گرفتیم . یک شب بارانی قشنگ وبیاد ماندنی.باغچه اش پر از گلهای لادن ، سرخ ، زرد ونارنجی بود . روبروی پارک . صدای شادی مسافرها تا 1 و2 نیمه شب  بگوش می رسید صدای ساز بندری کیف همه را کوک می کرد. قرار بودسه روز بوشهربمانیم . ساحل دریا ومردم مسافر وهوای بارانی...

 

نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 23:58 توسط مژده|

 

 28/12/91بچه ها حاضر نبودند حرکت کنیم نق ونوق می کردندقرارمان این بود برویم هندیجان دانیال اصرار می کرد مامان جان بمانیم خانه بابابزرگ اشک می ریخت درشت درشت...فاطمه می گفت برویم هندیجان چه کنیم؟ ساعت 10 راه افتادیم این مسیر را 15 سالگی با پدرم رفته بودم دیلم وگناوه برایمان روسری های بندری خریده بود هیچ وقت فراموش نمی کنم اولین بار بود زنان برقع پوش را دیده بودم ...

با مسئول کانون هندیجان تماس گرفتم آقای ابوعلی را به ما معرفی کرد کلید ها را به ما تحویل دادند ورفتند. خدای من چه جای قشنگی یک خانه ی رویایی . کاترین پاندر می گفت : باید برای تصور ذهنیتان عکس هایی تهیه کنید ومدام جلوی چشمتان بگذارید تا به آرزویتان برسید از جا به جای آن مکان عکس گرفتم از درخت کهنسال وگلهای قشنگش ... دوست داشتم استراحت کنم کنار این باغچه رنگی بنشینم وکتاب بخوانم . از شکوفه ناصر ارمنی را گرفته بودم نوشته رضا امیرخانی چاپ پنجم زمزمش را خواندم از سبک نوشته هایش خوشم می آید. رفتیم بازار ماهی ومیگو خریدیم ماهی را کباب کردیم وومیگوها را برای شام سرخ کردم برای پلوازشوید های باغچه چیدم البته قبل ازچیدن سبزی ازمسئول مرکزاجازه گرفتم. روزهای خوشی را در هندیجان سپری کردیم .

نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:29 توسط مژده|

 

امروز یکشنبه 27 اسفند 91 است .

نه نه باید بنویسم امروزقشنگترین هدیه ی خدا به من این بود که چشم هایم را به صبحی بگشایم که اذانش مرا به بی نهایت عشق پر می دهد. کوکب خانم - مادر همسرم - صبحانه ای مفصل از شیر برنج تا مرباهای خوشمزه ی کیوی وهویج را آماده بود . قرار بود با دوستم برویم بیرون . زنگ زدم آماده ای ؟ جواب نداد می دانستم خواب است منتظر شدم خبرم کند به دانیال صبحانه اش را دادم آخ که چقدر حسرت نشستن کنار این فسقلی و لقمه درست کردن وتماشای جویدن لقمه هایش را دارم . وقتی می خندد گوئیا دنیا برایم لبخند می زند تحمل یک لحظه اخمش را ندارم . فکر نکنید خیلی لوسه به موقع توبیخ هم می شه. تا طالقانی را پیاده رفتم دوستم آمد و...بلاخره باید وقت را طوری تنظیم می کردم که به نشستن لب کارون ودرد دل دوستانه برسم . باد می وزید ویاد این شعر افتادم یک شب باد مرا با خود خواهد برد. قرار بود یکی دیگر از دوستان هنرمند به ما ملحق شود گشتی کوتاه داشتیم وبرگشتم خانه . بوی قورمه سبزی خانه را پر کرده بود. سفره ای پهن شد وچند تا خانواده دور هم جمع شدیم . این شلوغی انرژی به هدر رفته ی یک ساله را داشت برایم شارژ می کرد نگاه مهربان پدر همسرم مرا عاشقتر می کرد. بقدری این مرد مرا وبچه هایم را دوست دارد که گاهی فکر می کنم اگر پدرم می دانست حسودیش می شد. دوست داشت همه ی بچه ها ونوه هایش دورش باشند واو تماشایشان کند چه احساس شگفتی !!می دانم روزی من دچارش خواهم شد پنهانی او را زیر چشم داشتم خدای من این مرد ادای خوردن را در می آورد تشنه ی شادی وشنگولی افراد خانواده اش بود آه ای خدای من این شادی ها را از ما نگیر.... تبلت مهدی را گرفتم وبم را آپ کردم برای چند تا از دوستان هم کامنت گذاشتم بعد از ظهر به سفارش دوستان قرار شد برویم نمایشگاه بعد هم پارک واون پل رنگین کمانی و فلافل لشکر واییییییییییی خدای من آیا خوشبختی چیزی جز همین لحظه های خوش است؟ ترا برای ثانیه به ثانیه های این خوشی ما را از خودت دور نکن .

 

 

نوشته شده در سه شنبه ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:1 توسط مژده|

شنبه ساعت 10صبح از قم به سمت اراک راه افتادیم.با سوهان وانار.ما راه را یکسره طی نمی کنیم سوژه های عکس یک بار خودنمایی می کنند تا خرم آباد 6بار توقف داشتیم . روستاهای بین راه ، عشایر گله دار، بقایای زندگی پیشینیان و...نماز را در مسجدی بسیار زیبا میان طبیعت بکر وزیبای خرم آباد خواندیم احساس می کنم کوه هم با گلدسته ها نیایش می کند. درختانی پر از شکوفه های سفید وصورتی . تکه هایی ازبرف جا به جای کوه ودشت را نشانه گذاری کرده بود. تونل ها راه را کوتاه کرده بودند. یاد دوره نوجوانی وسفرهایم با بابا افتادم هنوز هم وقتی چشم هایم را می بندم راه های پر پیچ وخم خرم آباد با دره های عمیق وکوه های سربه فلک کشیده اش مرا به وحشت می اندازد پدرم می گفت تابلوها را برایش بخوانم آن موقع ها تابلوها ی راه کوچک و خاکستری رنگ بودند وهر 5 کیلومتر یک تابلوداشت . گاهی جدول ضرب تمرین می کردیم.

از نمایشگاه  دفاع مقدس خرم آباد هم دیدن کردیم نظامیان درجه داربرای دانیال پا جفت می کردند یکی از فرماتدهان از دانیال با لباس نظامیش عکس گرفت.

از خرم آباد که رد شدیم به استان خودمان پا گذاشتیم اندیمشک اولین شهر خوزستان نگاه مهربانش را برای استقبالمان گسترده بود . از شوش دانیال هم گذشتیم وبلاخره ساعت 10ونیم شب به اهواز رسیدیم برای ادای احترام خاکش را بوسیدم . چیزی شبیه عطش شبیه ولعی سیری ناپذیر دررگهایم جاری شده بود بوی خوش نخل ها مرا گیج می کردچقدر تشنه ی این لحظاتم ، فقط اشک ها می توانستند احساس شادی مرا واین هیجان بی نهایت را کامل کنند. خوزستان من سلام.

 

نوشته شده در دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:0 توسط مژده|

دور از دریاباشی ودرون دریا ؟

شمال را پشت سر می گذاریم.  وبه دریای عرفان می رسیم. سلام ای بانوی دریایی.دوستت دارم وسپاس خدای را که باز فرصت تازه شدن را به من داد.همه ی راه را شعر خواندم

سوت زدن در تاریکی " شهاب مقربین"واشعار پراکنده ی غاده السمان.

زندگی بدون شعر مثل خانه ی بدون آدم است ....

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 16:2 توسط مژده|

تولد دانیال 1۵دی ماه است.امسال 14دی ماه پنج شنبه اربعین امام حسین (علیه السلام )بود.

شنبه هم باید می رفتم کرمانشاه .گفتم نه تنها وقت نیست شگون هم نداره .حالا هی می گفت

مامان من فکر می کنم داره از تولدم می گذره می گفتم نه مامان جان تولد باید یه روز قشنگ

آ
فتابی و تعطیل باشه تا مهمونامون بیان آن روزها هواسرد بود وبرف وبارون با هم می یومد تا

می رسید زمین آب می شد.رفتم کرمانشاه وآمدم. 28 صفرراهم پشت سر گذاشتیم.به دانیال گفتم

عمه از کربلا بیاد جشن را می گیریم . سالها بود آرزوی این را داشتم میلاد پیامبر(صلی الله

علیه وآله وسلم ) را جشن بگیرم وهمه ی فامیل را دور هم جمع کنم. پسرم تا5سالگی همیشه

تولدش را در مهد جشن گرفته بودیم چون فامیلی در این شهر نداشتیم .

ب
ه عشق میلاد نبی روز دوشنبه برای اداره آش صبحانه آماده کردم وبردم. بعد یک مین ضد

تانک را برای کیک دانیال سفارش دادم . یک بسته باد کنک وهدیه های تولد تانک واسلحه

وماکت موشک و...قرار بود غذاهای سنتی درست کنم . شلغم آب پز آش رشته وسالاد الویه

هوا هم سرد شده بود . بلاخره دانیال به آرزوش رسید ومن توانستم با حضورم در خانه نقش

یک مادر را ایفا کنم . حضور برادر وخواهرم وهمسران وفرزندانشان آرامش وشادی خوبی به

من بخشیده بود آشنایی آنها با خانواده خواهرهمسرم وعروسش گرمی خوبی به میهمانی

خانوادگی بخشیده بود . برای همه ی بچه ها هدیه گرفتم تا همه با هم شاد شوند. فاطمه برایمان

عکس وفیلم گرفت ودانیال بقدری شاد شده بود که کبکش خروس می خواند . فردا صبح که می

خواست برود مدرسه می گفت مامان ای کاش هر روز می شد تولد بگیریم . ...

 

نوشته شده در شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:44 توسط مژده|

شب یلداگذشت اما قصه گویی ادامه دارد..

قصه ی تیری که ستاره شد از استان مازندران به کرمانشاه رفت .

تمام آرزوی من این بودکه این شهید۱۲ساله ی هویزه را به بچه هامعرفی کنم .

الان نمی توانم نظر بدهم چه کردم باید منتظربازتاب قصه باشم .اماهمین قدر

که قصه به دل مخاطبین نشست ، بعد از پایان قصه از من پرس وجو کردند.

مشتاق بودند درمورد شهید بیشتربدانند. توصیف های قصه را دوست داشتند.

صدای قصه گو رسا بود.پایان بندی قصه یا خروج آن فوق العاده بود و..

همه ی اینها به من می گویدقصه با مخاطب ارتباط برقرارکردهمین موضوع

برای من خیلی مهم بود ...

روز شنبه ساعت 6 صبح میدان امام (ره) روبروی ارشاد اسلامی

من 5 دقیقه مانده به 6 رسیدم کوچه ها تاریک تاریک بود.به همکارم

زنگ زدم گفت در راهم بلاخره 8 راه افتادیم تا چالوس سه ساعت راه

داشتیم دو همکاردیگرم نیز به ما ملحق شدند واز جاده ی کندوان به کرج

رفتیم . خوبی مسیر به این بود در روزهای آلودگی وارد تهران نشدیم

ازکرج به قزوین و تاکستان رفتیم.همکارانم حال دیگری داشتند من به یاد

دوران سخت جنگ بودم. آن روزها دراین جاده تردد می کردیم قزوین ،

تاکستان ، ابهر و بلعکس . چه روزهای تلخی بود ...

حالامی توانستم چشم هایم راببندم وعبورازشهرهارا حدس بزنم ،هواسرد

بود وجاده خشک و درختها عریان. ابتدا سیلو بود....بعد از تاکستان که

می خواهیم بپیچیم ابهر یک پمپ بنزین بود .بازمانده از دوران قبل از

جنگ.بنای خاصی دارد.آن زمان کسی سقف سفالی شیروانی نداشت...

کلا برای خودش تک بود وشاید در ذهن من تک مانده است ازآن هم

گذشتیم و...بلاخره 10شب رسیدیم کرمانشاه استقبال خوب آقای حمیدی

 وخانم مرادی خستگی راه را از یادمان برد.

راستش نمی توانستم از کارهای قشنگ مرکز چشم بپوشم :

مکان اقامت ماخانه ی معلم بوداتاق 101همکارانم صدایم میزدندسهام

ازبس تمرین می کردم.خانم هاشمی که می گفت بی برو برگرد تپق

می زنی اونم اساسی بلاخرهداشتند به من انرژی فوق مثبت تزریق

می کردند.(آنها مربی بودندومرتب در مرکز برای اعضا قصه گویی

می کردند. من برای دانیال سه بار ، فاطمه یک باروهمسرم یک بار

 قصه را تعریف کرده بودم.)

بااین همه نه تنها تپق نزدم سن آنقدرآرامش دهنده بود که احساس خوبی

داشتم وراحت روایت کردم... اطلاعاتی که ازکتاب سهام خیام دختری

ازهویزه نوشته ی آقای قاسم یا حسینی گرفته بودم این موارد بود:

زندگینامه شهید 12 ساله هویزه سهام خیام  نام مادر:  نسیمه 

 نام پدر:  کاظم   محل تولد : هویزه   شماره شناسنامه : 5665 

میزان تحصیلات : پنجم ابتدایی       تاریخ تولد : 5/11/1347   

تاریخ شهادت :9/7/1359            ساعت شهادت: 10 صبح  

محل شهادت : هویزه ساحل رودخانه

دیالوگ هاوفضاسازی را باید ازخاطراتم وفن نویسندگی کمک می گرفتم .

سهام یک سال ازمن کوچکتربود فضای هویزه رامی توانستم ترسیم کنم .

اسکلت قصه راگرفتم ومحتوی را ساختم.افتتاحیه ی بسیارقشنگی داشتیم :

 زیبا سلام!

زيبا هواي حوصله ابري است

چشمي از عشق ببخشايم

تا رود آفتاب بشويد

دلتنگي مرا

زيبا

هنوز عشق

در حول و حوش چشم تو مي چرخد

از من مگير چشم ...( از شاعر گرانقدر عبدالملکیان)

باشعرآغازشدومجری بسیار صمیمی،مهربان وخندان با لهجه ی

شیرین کردی...مدیر استان کرمانشاه آقای موزونی ومدیر کل

ارشاد اسلامی آقای آفتابی بسیاربسیارعالی خیرمقدم گفتندنه حرفی

اززمین وآسمان داشتندنه ریسمان آسمون بافتند نه  از کنسل شدن

پرواز ها نه ...قصه قصه قصه از دیر باز تا امروز.

بعد از ظهر قصه گویی آغاز شد.

قصه ها را با دقت گوش جان سپردم . نقاط قوت وضعف قصه ها

علاوه بر اجرای خوب مربی ها به قصه بر می گشت ، قصه ایی

که فراز وفرودی نداشت چگونه می توانست هیجان شنونده را بر

انگیزد؟ چگونه بر دل بنشیند ومخاطب را مسحور خویش سازد؟

به جمله ی جناب میر جلال الدین کزازی فکر می کنم :

" افسانه ها فسون می کنند."

مشکل عمده ی قصه ها این بود که قصه گونمی دانست قصه اش از

چه جنسی است؟شب به طاق بستان رفتیم وپارک کوهستان جای بسیار

قشنگی بود.مزارشهدای گمنام .

بلاخره دراختتامیه فرهیخته مرد کرمانشاهی آمد.

 آن هم به احترام قصه گویان 6 استان « مازندران، خوزستان، خراسان

جنوبی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی،به میزبانی کرمانشاه.به این می گویند

تجلیل ازمیهمان بزرگترین هدیه بود.کارهمکارارجمندمان آقای وحید خسروی

درکانون کرمانشاه هم بسیار دیدنی بود " آفرینش"

روزهای خوشی بود که با همکارانم داشتم بخصوص همکاران خوزستانی

وآذربایجانی .همکاران خوب شاعرم ،سرکارخانم امینی،خانم ناظری

وهمسرشان آقای علیرضا حکمتی .همین روزها کتابی را که ازآقای حکمتی

 هدیه گرفتم معرفی خواهم کرد.

این هم از گزارش سفرزمستانی به کرمانشاه .

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 16:51 توسط مژده|

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،'مژده پاک سرشت'

 روز دوشنبه در حاشیه این جشنواره افزود: اسطوره‌هایی که از گذشته های دور در

 آثاری مانند شاهنامه به جا مانده است، آموزه های دینی، انقلاب اسلامی،

 دفاع مقدس و ... از جمله شاخص‌های هویت ایرانی است که اگر این مشخصه‌ها

را برداریم دیگر ایرانی بودن معنا ندارد.

وی تصریح کرد: ما با دین، آرمان و اهدافمان که دفاع از کشور خود است و ارزش‌های

 اسلامی مان دارای هویت شده‌ایم و باید سعی کنیم این‌ها را نگه داریم و نگه

داشتنش این است که با آن‌ها را با هنرمان عجین کنیم و قصه های قشنگی را

به بچه های این سرزمین ارائه دهیم.

پاک سرشت قصه گویی را یکی از هنرهای اصیل ایرانی عنوان کرد و گفت: همان‌

گونه که خطبه در ادبیات عرب جایگاه ویژه ای دارد، قصه گویی نیز در فرهنگ فارسی

بسیار مهم است و باید از این هنر در راه حفظ هویت و احیای ارزش‌های فرهنگی

سرزمین خود بهره ببریم.

این قصه گو که با روایت قصه 'تیری که ستاره شد' نوشته 'قاسم یا حسینی'

 در جشنواره قصه گویی کرمانشاه حضور دارد در ادامه با اشاره به معیارهای قصه

و قصه گوی خوب گفت: قصه گوی خوب باید با قصه عجین باشد و در وهله نخست

خودش از این کار لذت ببرد و با همان لذت قصه را برای دیگران تعریف کند.

وی افزود: قصه خوب نیز قصه ای است که قابلیت قصه گویی را داشته باشد، زمانش

 زیاد نباشد و روی مخاطب تأثیر بگذارد به طوری که مخاطب در پایان قصه نسبت

 به پیام آن واکنش نشان دهد.

قصه گوی مازندرانی ادامه داد: قصه ای که یک قصه گو انتخاب می‌کند باید فرزند

زمان خود باشد، بچه‌ها به انواع قصه‌ها با موضوعات مختلف نیاز دارند پس باید

از اتفاقات و حوادثی که در زمان حال رخ می‌دهد الگوبرداری کنیم و با الهام از این

 اتفاقات قصه های قشنگی را برای بچه‌ها بازگو کنیم.

پاک سرشت در پایان با بیان اینکه در سال‌های اخیر کانون پرورش فکری به

قصه گویی توجه ویژه ای دارد، از میزبانی شایسته کانون پرورش فکری استان

 کرمانشاه در برگزاری شانزدهمین جشنواره منطقه ای قصه گویی قدردانی کرد.

 

 http://www.kpf-maz

http://www.kanoonnews.ir/andaran.ir/

http://www.kanoonnews.ir/Province/?&Serv=170

 

نوشته شده در جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ساعت 20:14 توسط مژده|

شب یلدا وجشنواره قصه گویی

بعد ازسالها دوباره قصه گفتم البته هرشب برای دانیال قصه می خوانم

گاهی اوقات قصه سرهم می کنم وتکلیف شبانه ام را برای پسرم انجام

می دهم اما امروز درجشنواره قصه گویی شرکت کردم وقصه ی سهام

خیام را تعریف کردم .

سهام خیام ٬ سه سال است وارد  زندگی من شده است . ناگفته نباشد در

دیداری با جناب آقای مرتضی سرهنگی درادبیات پایداری حوزه هنری با

شکوفه درمورد شنام آقای راغب بحث می کردیم که یاد سهام افتادم گفتم

ما در خوزستان شهید ۱۲ ساله ای داریم به نام و...از سهام خیام چیزهایی

گفتم. نظر آقای سرهنگی این بود که رسالت یعنی اینکه شهدا کسی را

از میان ما انتخاب کنند تا باعث برکت قلم نویسنده باشد و...اکنون که 16

قسمت از زندگی سهام را نوشته ام می فهمم موضوع ازچه قرار است

گاهی برای هر سطر نوشته ام ساعتها گریسته ام ...

والبته نباید فراموش کنم ، برای تهیه منابع در آخرین سفرم به خوزستان

استاد بزرگواری بسیار کمکم کرد فیلم وعکس های سهام ، را در اختیارم

گذاشت .با کمک یکی از دوستان گرامی فیلم سازم خواستم در سفری که

به هویزه داشتند عکس هایی ازخانه ی فعلی آنها برایم بفرستد و...

امیدورام بتوانم با چاپ کتاب حق مطلب را ادا کنم.

اما امروز در جمع اعضا ومربیان کانون برشی از زندگی سهام را قصه

گویی کردم . الان که ساعت 11 شب است  یاد پرسش دو نوجوان مرا

به آشوب کشیده است چرا به مرکز ما نمی آیید واین قصه را برای بقیه

دوستانم نمی گویید ودیگری ، من فیلم های تلویزیون رو در مورد جنگ

دوست ندارم اما قصه شما منو به گریه انداخت واحساس پاک مربی های

خوب مراکز وتشویقشان باعث شد تصمیم قطعی خود را بگیرم تا هرچه

سریعتر بازنگریم را به اتمام برسانم.

خب شب یلداتان مبارک ٬ شاد وخوش باشید.

 

نوشته شده در پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 21:20 توسط مژده|

 

گاهی بهتر است سکوت کنیم . برای تجدید قوا، برای فهمیدن خیلی حرفها

که با سرعت از کنارشان گذشته ایم وبرای اینکه به خیلی چیزها فکر کنیم.

وبرنامه های جدیدمان را طراحی کنیم.درفرصت سکوت ، سری به جنگل و...

با هم ببینیم بهتر است.

اینجا قرمرض است ( قاف ضمه داراست )چشمه ی آب معدنی درشهرستان 

 نکا،  چشمه ای که آب آن برای درمان سنگ کلیه و...استفاده می شود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ساعت 17:34 توسط مژده|

سلام

برای درگیری ذهنی لازم نیست که یک سوژه ی بزرگ داشته باشیم گاهی

ریزترین حرکات ورفتارها ، وجود انسان را بد جوری تکان می دهد.

موضوع از یک اتفاق بسیار ساده شروع شد. جایی  دور یک میز نشسته

بودیم برای تشکیل جلسه سر رسیدم را که برداشتم خاکی شده بود .میزبان ، 

 برای تمیز کردن میز از چفیه استفاده کرد . به همین سادگی.

اما گویا همین حرکت باید انجام می شد تا وجودم را  به  لرزه  بیندازد و

 درست برود به سراغ آنچه در خاطرات من  خفته است .

میز شیشه ای  برایم  زمین سنگلاخی شده بود که ... هرچه بیشتر چفیه را

 روی شیشه می کشید  درد  من  بیشتر می شد . او حق  داشت  روزهای

جنگ سنی نداشت  شاید اصلا  نبود تا ببیند  وقتی علویه خانم  مغز خورد

 شده ی کودکش را در چفیه  جمع  می کرد  چه حالی  داشت  و بعد ها 

 این چفیه ها بانداژ خیلی  از مجروحینی شد که به بیمارستان هم نرسیدند...

نوشته شده در شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:39 توسط مژده|

 

مدتهاست می خواستم از شادی کودکانه بنویسم میسر نمی شد تا دیروز صبح وقتی که

داشتیم به اداره می آمدیم دانیال گفت: مامان امروز شما بیا دنبالم. پرسیدم : چرا؟

- دوست دارم مثل دوستام که ماماناشون میان دنبالشون شما بیای دنبال من.

- می دونی که من نمی تونم مدرسه ات ازاداره من دوره باید مرخصی بگیرم.

- خوب مرخصی بگیر.

 برگشتم نگاهش کردم کاملا جدی  نشسته ، تکیه داده بود به صندلی وکمربندش

را بسته بود. هیچی نگفتم. پیاده که شدم برایشان دست تکان دادم . تا ساعت 11

 درگیر کارهای اداره بودم و.. برای رفع خستگی چای سبز دم کردم ویادم آمد

 به مکالمه کوتاه اما بسیار جدی صبح با پسرم برگه مرخصی ساعتی را نوشتم

 برای  ساعت 30/13 بعد از نماز کارهایم را جمع وجور کردم که راه بیفتم

سردرد بدی داشتم دو روز گرفتارش هستم نمی دانم سرماخوردگی است یا...

هرچه هست نمی توانستم چشمانم را باز کنم. به مدرسه که رسیدم دانیال توی

حیاط با دوستانش فوتبال بازی می کرد. تا مرادید خوشحالی را توی چهره

کوچکش حس کردم با تمام وجود بغلش کردم احساس آرامش عجیبی به من دست

 می دهد وقتی این کوچولوی معجزگر را بغل می کنم.همیشه به دوستان همکاران

و...می گویم این 2 منبع انرژی جهان را درک کنند خورشید و کودک ، این دو

 منبعی که انرژیشان پایانی ندارد.او دوست دارد دستش را بگیرم وتکان بدهم

 وبا هم شعرهایی را که بلد هستیم بخوانیم . به خیابان اصلی که رسیدیم گفت :

 مامان منو ببر پارک. سردردم داشت کورم می کرد. می بری؟ گفتم : بله که

می برم. امروز روز پسرم بود باید کاملا تخلیه می شد نه من هرروز

می توانستم مرخصی بگیرم ونه اوهر روزمی توانست این درخواست ها

رابکند.پارک آفتاب خلوت بود اول با وسایل ورزشی بازی کرد همه را

که آزمایش کرد گفت : حالا بریم سرسره بازی .- بریم...بعد؛ مامان 

 می شینم توی تاب منو هل بده . هلش دادم. - خسته شدم بشینیم اینجا کمی

مشقامو بنویسم؟

- بشینیم. و سردرد داشت مرا می جوید... چهارتا جمله با کلماتی که

 داده بودند نوشت وگفت : تو بهترین مامان دنیا هستی ومرا بوسید. گفت:

 می خوام روی چمنا غلت بزنم می ذاری؟ - البته، فقط خیس نباشه رفت

آزمایش کرد گفت : نه خیس نیست .هرچه او بیشتر لذت می برد من بیشتر

کیف می کردم ولی ای کاش سردرد مرا رها می کرد.روزهای جمعه هرهفته

 بابا ما را می برد پارک ، بستنی لیوانی می خرید. وشب کباب می خوردیم

سالهاست نه بستنی ها اون مزه رو می دن ونه کبابها ...

اون موقع سوار تاب که می شدم چنان تابم می داد ازوحشت اشکم درمی آمد.

گاهی فکر می کنم من خیلی بچه گی کردم خیلی بازی کردم دوچرخه سواری

کردم تابستانها که می رفتیم ابهر سه ماه تابستان مثل تام سایر یه خونه درختی

 داشتم روی درخت گردوی بزرگ باغ پدر بزرگم.همیشه اون بالا کتاب

 می خوندم. دنبال مورچه ها می کردم و صبح ها که مه جنگل رو

پرمی کرد وچشم چشمو نمی دید با خاله ام می رفتیم قارچ جمع می کردیم.

دانیال گفت:  نمی دونی غلط زدن چقدر کیف داره ؟

- چرا می دونم منم کوچولو بودم روی چمن ها غلت می زدم .

 پرسید وقتی داری غلت می زنی دیدی آسمون چقدر رنگ عوض می کنه؟

 - نه!

- پس یه بار باید غلت بزنی وآسمونو نگاه کنی می بینی هی سبز می شه

آبی می شه دورت که تند می شه حتی سیاه وسفید هم می شه... چرا چشماتو

 می بندی ؟ - سرم درد می کنه . بذار سرتو ببوسم تا زود خوب بشه کنار

قدش نشستم . دیگه باید خوب شده باشه نه؟ ودست می کشید

روی پیشانیم. – آره عزیزم خوب شد بریم و راه افتادیم طرف خانه .

حالا عادتمان شده که روزهای 5 شنبه همسرم برود محله قدیم بایرام

دوست دانیال را بیاورد تا روز جمعه با هم بازی کنند بساط بازیشان

کل اتاق وسالن را پرمی کندچیدمان سربازها ونبرد مسلحانه ومهمتر

اینکه لباس نظامی تنشان می کنند وهرهفته صحنه های جنگ ایران

 وعراق را مرور می کنیم و سوالات فنی که من ازپاسخ دادن به آنها

عاجزم مامان به نظرت یوزی بهتر برای شلیک مثلا 7  تا 8 متری

 یا کلاشینکف گفتم من چی می دونم مامان مگه من چند بار شلیک

کردم ؟ از بابا بپرس ...

وغروب جمعه جای جای خانه مثل نقاط مین گذاری شده باید تک تک

اسباب بازیهای بچه را جمع کنیم  . با خودم می گویم این تنها دلخوشی

این بچه است مگر تا کی ادامه دارد 2 یا 3 سال دیگر باید حسابی تخلیه

 شود باید خودش را ونیرو وقدرتش را برای اهداف آینده اش آماده کند

هر چه بیشتر بازی کند مهارت گفتاری ورفتاریش بیشتر می شود .

به خانه که رسیدیم بعد از ناهار به چنان خواب عمیقی فرو رفت که

صبح ساعت 6 بیدار شد آرام طوری که پدرش نشنود گفت مامان من

مشقامو ننوشتم. گفتم: بشین بنویس وقت داری علاوه بر آن  سه بار درس

 جدید را روخوانی کرد وقبل از اینکه خانه را ترک کنیم گفت : بابا

 امروز شما بیا دنبالم می خوام بیام اداره تون با محمد طاها کار دارم ...

 

نوشته شده در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:37 توسط مژده|

 

چندان با این موضوع بیگانه نبودم که اکنون دچار حیرت وشگفتی شده باشم از کامنت یکی از دوستان شروع شد که ما زنها چقدر بدبختیم نه می توانیم دوچرخه سواری کنیم نه کفش زرد پا کنیم  یا جوراب سفید دوران کودکی از تفنگ بازی محرومیم ونه....چندتا چیز دیگه ردیف کرده بود جوابش را نوشتم ، در شهر ما خانم ها دوچرخه سواری می کنند کفش زرد هم خودم داشتم هنوزم که هنوزه با کفش های اسپرت جوراب سفید خیلی قشنگه و...اما سوال من این است..آیا بودن همه ی اینها بدبخت نبودن زن را تضمین می کنند؟

آیا اینها نشانگر کامل بودن زن است  ...خنده تلخ من از اینجا شروع می شود که خیلی از خانم ها بهای زن بودن را ارزان می پردازند خیلی ارزانتر از آنچه تصورش را بکنید...تمام بعد از ظهررا با کتاب ضعیفه خانم بنفشه حجازی سپری کردم...کتاب زن ، دین واخلاق نوال سعداوی را هم از کتابخانه کشیدم بیرون چند صفحه نخوانده بودم که جنس دوم را هم اضافه کردم...

برای دهه فجر اموربانوان برنامه های قشنگی را برنامه ریزی کرده بود که از جمله آنها زن وسینما ...فیلم " گیلانه "  را برای نقد انتخاب کرده بودند ( قبلا از تلویزیون فیلم رادیده بودم )کاری از خانم رخشان بنی اعتماد و به هنرمندی فاطمه معتمد آریا...سه بار بغضم ترکید بخصوص آنجا که تلویزیون را خاموش ورادیو ضبط را روشن می کند ودودسته گلی که از روی تپه ای که زندگی می کنند چیده به دست می گیرد وبرای عروسی پسرش می رقصدتکرار کنان " قربانت برم قربانت برم "

این تکه کلام عذابم می دهد رنجم می دهد هی توی ذهنم تکرار می شود یاد 12 سالگیم می افتم توی بیابان شادگان تویوتاها غروب به غروب می آمدند وجنازه پهن می کردند بی دست بی سر، دل وروده بیرون ریخته ....هر کی می آمد سهمیه اش را شناسایی می کرد ومی برد جیغ خانمی که می گفت یُمّهَ فدوه اروح لک ،  فدوه الک یوم... رد علیّ( قربانت بروم مادر، مادر به فدات جوابم بده )...صدای جیغ و واگویه ی  آن خانم با صدای ننه گیلانه در هم پیچید ودر من طوفانی سهمگین ایجاد کرد مجبور بودم خودم را کنترل کنم توی جمع اعضای امور بانوان ، همیشه جدی نشسته ونظر داده ام حالا های های گریه کنم و...البته جلوی اشک ها را که نمی شد گرفت جلوی تکرار خاطره ها وزنده شدن صحنه ها را که نمی شد گرفت ...

حالایک هفته دارم دور خودم می چرخم افکارم به هم ریخته است جنگ هستی ما راسوزاند روحمان را بد جوری زخمی کرده است واین زن همین گیلانه اگر نبود واین گیلانه ها چه می شدیم؟ استوار بودن اینها چون کوهی ستبر سطوت زن بودن را حفظ کرده است....دلم می خواهد به همه خانم ها بگویم بیایید فقط قدر خودتان را بدانید بهای زن بودن آنی نیست که با مجوز دوچرخه سواری پرداخته شود.یا با کفش زرد پاکردن...

من معتقدم : زن نماینده زیبایی خداوند روی زمین است .

در فرصت های بعدی در مورد کتابهای بالا بیشتر خواهم نوشت.

نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:48 توسط مژده|

 
 این عکس را از دهانه لوله تانک نگاه کنید...


  با این تانک خیلی کار دارم شعرهایی که گفتم را سرفرصت می زنم بخوانید...

 


این فلسطین اشغالی است . مسیر خیابان را می بینید؟ ماشین ها در حال تردد بودند...


 موقع برگشتن از مارون الراس از مسیر دیگری برگشتیم خانه های سنگی قشنگی بود..

سرراهمان به خانه دوست زینب سری زدیم یک لبنانی که از کودکی در ایران بزرگ شده بود دلش برای فارسی حرف زدن لک زده بود اشکی زلال به زلالی دل پاکش می ریخت یاد لح لح زدن خودم افتادم گاهی دلم می خواهد با کسی فقط یک کلمه عربی رد وبدل کنم چه شود که از آن ور دنیا شیرین یا لیلیا زنگ بزنند یا خدا بیامرز الهام وقتی زنگ می زد می گفت زنگ زدم ببینم کپک نزدی تو غربت... وپیدا کردن کسی که به زبان دلت حرف می زند نعمت بزرگیست که غریب افتاده ها می فهمن یعنی چه؟...

در برگشت به مسجدی رسیدیم که پدر زینب کار چوب ومحراب آنرا کار کرده بوداین هم چند عکس از این مسجد رویایی اینم محرابش...

 
دلم نیامد از این سوژه بگذرم شما کدام یک را برای نشستن انتخاب می کنید؟

وبا درخت  سندیانه آشنا شدم درختی که در اشعار شاعران به نام عرب نقش دارد وهمچنین در نوشته های جبران ودوست نازنینی دارم که عاشق این درخت است دوشاخه کوچک از آنرا برای یادگاری آوردم ویک برگ آنرا برای دوست عزیزم به اهواز فرستادم رشته تحصیلی أمل خواهر زینب میراث فرهنگی است می گوید از شاخ وبرگ درخت سندیانه است که شاهان رومی برای خود تاج بر سر می گذاشتند این برگها تجریه نمی شوند ودر گورهای کشف شده ، برگها یی یافته اند که خشک  شده اما خورد وتجزیه نشده اند...

ودرادامه راه به عتیقه فروشی  سری زدیم زینب عاشق کارهای دستی بود چوب وشمع و...چیزیهایی که من اصلا به آنها علاقه ندارم در ماشین نشستم واسامی جاهایی را که رفته ام ویا سرراه مان  بودند را یادداشت کردم از روز ورودم به هرکجا می رفتیم یا رد می شدیم در گوشیم ثبت می کردم این کار را از کودکی آموخته بودم با پدرم از خرمشهر که راه می افتادیم برویم تهران یا ابهر وقزوین تابلوی همه شهر ها را وکیلومترهایش را برای پدرم می خواندم...

الشیاح – الروشه- الحازمیه – شاتیلا – مدیهانه الریاضه- صیدا- صور – النبطیه – جل الدیب – مارمخایل – سبنیه – عرمون – بشامون – الناعمه – البازوریه – ملک الکعب – الجیه – الدبیه – الرملیه – جون – جزین – الزهرانیه – عدلون – برج الشمالی – جویا – الشابیه – کفردونین – السلطانیه – بئر السلاسل – تبنین – عیتا – شقرامرجعیون – حداثا – طیره – بنت جبیل – صف الهوا – عیترون – شحور – خلده – البراجنه – الغبیری – حریصا – ساحل علما بیت عنیا – سن الفیل .

بعد از ناهار باید چند جا می رفتیم خانه زینب ، مادر بزرگش که او را تاتا  می نامیدند برای فردا اداره زینب ، صور بازار و...


اینجا صور است..

ظهر به وب سری زدم وشعری که سر راه گفته بودم را نوشتم کامنت تعدادی از دوستان را خواندم اوکی دادم و...با دوستان زینب نشستی 4 ساعته داشتیم قصه گویی وفعالیت های فرهنگی وبررسی چند اثر ...وازطرف بزرگ خاندانشان صاحب یک نشان شدم پوکه ی گلوله ای که سردار نامداری با آن شهید شده بوداز بیشمار گلوله هایی که در تنش بود.

فردا صبح هوا چنان دگرگون شد که رفتن به ملیتا و...را مجبور شدیم حذف کنیم به، صور ، آثار باستانی و...بازار گذشت اینم عکس هایش ...

 

 

 

بعد ازظهر لیلیا وشیرین آمدند دنبالم رفتیم عیترون یعنی تمام آن مسیر مارون الرأس را طی کردیم شب وماشین های نیروهای سازمان ملل ٬ ماشین های سفید نظامی شبیه تانک (یو ٬ ان  نمیشود به انگلیسی تایپ کرد فارسی نوشتم ) درحال تردد بودند ساعت 11 شب رسیدیم بیروت بشدت خسته بودم فردا صبح ساعت 9 باید می رفتم دانشگاه قدیس یوسف اگر دیر می رسیدم آنها به مراسم میلاد نبی علیه السلام می رفتند جمعه میلاد مسیح علیه السلام بود وکلیساها مراسم داشتند .

صبح تاساعت  8 هرچه منتظرشدم لیلیا ازخواب بیدار شود محال بود من هم راه افتادم دلم می خواست خودم تنهایی بروم دانشگاه قدیس یوسف را پیدا کنم این کار را هم کردم زیر نم نم باران رفتم سر خیابان از قنادی پرسیدم گفت برو سر خیابان سوار سرویس شماره 4 شو سر پل پیاده می شوی از اونجا اگه حوصله داشته باشی پیاده یک ربع راه رفتن داره ...یاد پرسو جوی خیابانهای تهران افتادم همین خیابان را بگیر دوقدم اونورتر اداره فلان و...حالا هی راه برو مگه می رسی یکی دیگه می گه نه باید راهو برگردی و...

گفت یک ربع ٬زمان گرفتم درست تا موزه 15 دقیقه پیاده روی داشت به موزه که رسیدم از خانمی پرسیدم گفت این خیابان را بری 100 قدم جلوترتابلوی دانشگاه را می بینی دست راستت می شه وباز رفتم ووقتی دانشگاه را دیدم گویا دنیا را به من داده بودند اینم عکسش ...

کارم که تموم شد  از دانشگاه آمدم بیرون نگاه کردم دیدم گوشیم خاموش شارژم تموم شده بود روبری دانشگاه سفارت بود خواستم گوشیم را شارژ کنند ایستادم به لیلیا زنگ زدم داشت جیغ می زد گفتم شارژ ندارم فقط گوش بده من کارم تموم شده همین جا می ایستم بیا ...

وقتی آمد قابل توصف نبود گفتم من اگه سرم بره قول وقرارم نمی ره گفتمت قرار گذاشته بودم و باید خودم را به دانشگاه می رساندم اگر دیرمی رسیدم همه می رفتند برای مراسم دیگه دانشگاه کشک ...

نهاد گفت : تموش کنید امروز نمی شه بریم  بعلبک هم دوره هم بارونه هم اینکه باید به مراسم کتابت برسیم تا ظهر چیزی نمونده ...

یک شعر خوندم  یک نسخه را امضا کردم و کتاب رفت زیر چاب...شب یک کارتن را دریافت کردم برای این موفقیت باید می رفتیم برج البراجنه یک رستوران شیک و...

گوشیم مشکل شارژ داشت نشد متاسفانه عکس بی عکس ، عکس های رستورانی که ناهار خوردیم را ببینید...( این پست عکس ها سنگین شد در پست بعدی می زنم)

 باید برای دوستان وهمکارانم شیرینی می خریدم  رفتیم حلویات الشرق ...چند تا فروشگاه ، هدیه ...و ...صبح ساعت 5 ونیم باید می رفتیم فرودگاه وسایلم راباید جمع وجور می کردم ...کتابها را نمی شد بیاورم اضافه بار می شد چند جلدبرداشتم بقیه برای اردیبهشت ماه ۹۱ نمایشگاه کتاب تهران... انشالله...

نوشته شده در شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 7:25 توسط مژده|

امروز ۳۱ شهریور است با توضیح قبلی (گوشی من تاریخ ۱/۷ را زده چون ۳۱ را ندارد. )
روز آغاز جنگ تحمیلی . روزی که هیچ گاه از حافظه من وآنهایی که تلخی جنگ را چشیده اند پاک نمی شود.
واما برج میلاد: هیچ گاه فکرش را نمی کردم فرصتی برایم پیش بیایدکه آنرا ازنزدیک ببینم همیشه از دورهای دور تماشایش کردم وامروز بعنوان میهمان ویژه وارد برج شدم.وزن برج ۱۵۰هزارتن وبیشترین قطرسازه راس ۶۰ متردرارتفاع ۲۸۰متری حجم بتن ریزی کل پروژه
 حدود۶۳هزارمترمکعب شیشه وحجم شیشه حدود۱۷هزارمترمربع است. 

کارقشنگی درورودی برج دیدم ٬ گلهای طبیعی را روی آب پرپرکرده بودن البته مرتب ومنظم...

 اینجا بازدید کنندگان عکس  یادگاری می گیرن

ابتدای ورودمان در سالن کنفرانس راهنما توضیحاتی برای میهمانان دادند وبعد از ترجمه از نمایشگاه سالن بازدید کردیم.

این هم چهار برج بلند جهان

ونمایشگاه پوستر و۲تا پوستری که خیلی ازشون خوشم اومد

بعداز پله ها درمسیری که به آسانسورها ختم می شد آب نمایی بودکه از زیرش رد شدیم اما خیس نشدیم

این هم تهران از طبقه ۷ برج

در طبقه ۷ در ارتفاع ۲۸۰ متری زمین به مساحت ۳۰۰۰مترمربع
آخرین طبقه عمومی برج٬ گنبدی شیشه ای به ارتفاع ۱۳ متر می باشد. برروی دیوار هشت ضلعی مرکزی این طبقه ٬ کاری هنری اجرا ونصب شده که جلوه خاصی به این طبقه داده است.این اثرهنری برپایه مجموعه ای از نمادها٬ اسطوره ها وروایت های کهن ایران زمین شکل گرفته وبازکگوکننده سیرتکاملی فرهنگ وتمدن نه هزار ساله ایرانیان از دوران امپراطوری بزرگ ایران تادوران معاصراست.

نمایشگاه دفاع مقدس در طبقه آخر

این هم غروب  تهران در بازگشت از برج ...

 

نوشته شده در سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 7:32 توسط مژده|

پنج شنبه 31/6/90 ( که گوشی من 31 نداشت وآنرا 1/7/ثبت کرد)
بازدید از موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
آدرس آن:تهران میدان شهدا- ابتدای خیابان پیروزی - خیابان افروز-پلاک۷ - موزه تاریخ
از در که وارد می شوی گمان نمی کنی راهروها این همه عمق داشته باشند.ابتدا پشت در بسته ایستادیم وآنقدر کولون در را کوبیدیم تا یک مربی آمد ودر را باز کرد ومارا از راهروهای تاریک وپرپیچ وخم به میدانکی رساند آنجا ایستادیم بوی کاهگل همه جا را پر کرده بود یک خانه قدیمی ٬ با ابزار ووسایل زندگیش را برایمان توضیح داد.

من از این اجاقها در منزل پدر بزرگم دیده بودم شما چطور؟

 

این بت از داستان حضرت ابراهیم (ع) سردرآورده ...با ساختن این بت ها وقایع وحوادث تاریخی را عینیت داده تا بچه ها کاملا در آن فضا قرار گیرند و...

به قسمت صنایع دستی که می رسیم آثار هنری اعضا را می بینیم که برای فروش به بازدید کنندگان مرتب در قفسه ها چیده شده اند. 

 بعد از موزه به مرکز آموزش برگشتیم تابعد از نماز ناهار واستراحت به برج میلاد برویم البته ابتدا به مرکز انیمیشن کانون رفتیم چون مربیان خیلی اصرار داشتند با آقای علیمراد دیدار دوباره داشته باشند ونحوه ساخت عروسک ها را از نزدیک ببینند. پس از آن به دفتر مدیر امور سینمایی کانون رفتیم خانم میرهادی وفیلم " خواب  " آقای علیرضا چیتایی را دیدیم این هم جلسه نقدوبررسی فیلم خواب ...

 

 

نوشته شده در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:40 توسط مژده|

 

۳۰/6/90 بازدید از مرکزوفعالیت اعضاآشنایی با فعالیت های علمی مرکز شماره 16 رصدخانه کانون:
 استاد نوروزی مربی نجوم کانون٬ یکی از اعضای فعال کانون بوده واکنون مربی نجوم درمرکزشماره 16است که فعالیت مربیگری نجوم را برای اعضا به عهده دارد . با بیانی شیرین وگیرا می گوید: سال تاسیس رصد خانه 1389زعفرانیه تهران ... کهکشان راه شیری را سحابی جبار وسراسب، خوشه پروین که با چشم غیر مسلح هم می توان دیدبرای سنجش فاصله این کهکشانها از زمین از واحدسال نوری استفاده می کنیم649 با 11 تا صفر در مقابل .

صدمیلیارد کهکشان داریم و دورترین کهکشان به ما 15 میلیون سال  است و...بعد به بالا پشت بام کانون رفتیم وخورشید را رصد کردیم مثل یک تخم مرغ بود ولک هایی رویش دیده می شد و..برای نماز به مرکز آموزش برگشتیم وبعد از ظهر نشستی داشتیم با کارشناس مسئولان واحد های آفرینش های ادبی ، پژوهش، هنری ، آموزش وکلی پرشس میهمانان که سرآپا گوش بودندبعد از آن  به بازار رفتیم.

کارهای سفال اعضا

عکس برگزیده یکی از اعضای مرکز۱۶

 

گلدان با سنگ ریزه

نقاشی کودکان

ظریف بری با چوب ( برج حمل)

برج اسد

 

وبخش نجوم:

این تابلویی است که خوداستاد نقاشی کرده است ومثل نقالی قدیم آنرا پرده خوانی می کند.. اما به شیوه جدید آن هم علم نجوم .

این هم رصدخانه که خورشید را در آن رصد کردیم

 

نوشته شده در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:41 توسط مژده|

شروع همیشه سخت است و پایان ناراحت کننده.

۱۰ روز با کسانی بودم که پیش از ۲۷ شهریور ماه آنها را نمی شناختم و ۵ مهرماه مثل دانه های تسبیحی بودند که سیقل خورده رفتار هم شده بودیم با هم خندیدیم وگفتیم و...حالا فقط گاه گاهی صدایشان را از دورها می شنوم وایمیل های که می فرستند.

داشتم برای یکی از دوستان می گفتم " عادت" عادت وعادت شاید تنها نقطه ضعف ما انسانها عادت است.عادت به زندگی به غذاهای خاص و پوشش خاص و...ریزترکه بشیم: رنگ ونگاه و...اگر بشود از قید وبند عادت ها یعنی همان دلبستگی رها شویم شاید خیلی آزادتر وقابل تحمل تر می شدیم. اشخاصی هستند به خانه ومحله و...چنان دلبسته می شوند که فقط چیزی به نام " مرگ" آنها را از آنجا دور می کند.

از میان همه آنها با زینب خیلی یکی شدم به طوری که هرچه می خوردیم ومی گفتیم و... ناخودآگاه یکی می شد اوهم فروردینی است . خواهر دوقلویی داشت که با دوفرزندش در جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان شهید شد. زینب دو دختر دارد ربی وروئی . رشته عربی خوانده ونقاشی می کند عکس تابلوهای قشنگش را نشانم داده.

29/6/90 آشنایی با فعالیت حوزه های مختلف معاونت تولید ( انتشارات ، امورسینمایی، کتابخانه مرجع سرگرمیها و گرافیک)

 

من از شش سالگی عضوکانون پرورش فکری هستم اما هیچ گاه این قسمتهای کانون را ندیده بودم و گستردگی وتنوع ساختمانهای کانون را نمی توانستم اینگونه تصور کنم . برای من خیلی جالب ودیدنی بود از اینکه حالا در مقابل گروهی قرار گرفته بودم که باید به آنها توضیح می دادم قدمت این عروسک به صدواندی می رسد این عروسک از سری چوبی وتنی پارچه ای ساخته شده است به نام  " مبارک" و...بعد ازآن  به جماران رفتیم .

.

.

.


ابتدا ازگالری  عکس بازدید کردیم بعد خانه امام خمینی (ره) وبعد در حسینیه نماز خواندیم . 
این خانه نرسیده به خانه امام (ره) است از پلاکش وقدیمی بودنش خوشم اومد.

 

گالری عکس امام (ره) :

حسینیه جماران :

در خانه امام (ره):

 

در راه بازگشت از جماران دوستان نان سنگک را در دست عابران می دیدند، برایشان جالب بود از سر خیابان برایشان 3تا نان سنگک گرفتم  تاحالا آن را مزه نکرده بودند. برای ناهار به رستوران سنتی عقیق رفتیم . من که قبل از دعوت شدن به این ماموریت  حالم بد شده بود با آزمایش هایی که داده بودم از خوردن هر گونه گوشت وخوراکی های سنگین خودم را محروم کرده بودم فقط سالاد خوردم وسوپ که انصافا عالی بود. فضا فضای سنتی بسیار قشنگی بود عکس ها را با هم می بینیم  .بعد از رستوران به طرف نیاوران راه افتادیم این هم از کاخ های نیاوران : 

داخل رستوران فضای سنتی قشنگی بود اینم عکسهاش :

 

ادامه دارد.....

نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 7:17 توسط مژده|

سلام

تصمیم گرفته بودم بعد از سفربه خوزستان شروع کنم به نوشتن اشعارم  در هفته دفاع مقدس اما نشد . باز هم سفر پیش آمد . جاهای قشنگی رفتم و دوستان بسیار بسیار عزیزی پیدا کردم .امید که فرصتی پیش بیاید تا تمام سفر 14 روزه را برایتان بنویسم .
موزه کودک 27/6/90خیابان حجاب تهران

۲۸/۶/۹۰

مرکز شماره ۴۰ کانون پرورش فکری وفعالیت های  تابستانی اعضا

کتابسازی از شیرین ترین فعالیت مراکز کانون

معرفی کتاب / اونم کتابی که دانیال من دوستش داره:

۲۸/۶/۹۰
بازدید از نمایشگاه عکس کاریکاتور ونقاشی در حوزه هنری  با همراهی دوست خوبم شکوفه...وشرکت در همایش بیداری اسلامی- شعر خوانی : آقای سعیدی راد-رضا اسماعیلی - صابر امامی - سخنرانی آقای اردقان-آوازهای انقلابی میکائیل وخاطرات آقای سدیانی از بازمانگان کشتی  ماوی مرمره

نمایشگاه عکس حوزه هنری

وقسمتی از حوزه هنری که من خیلی دوستش دارم:

حالا برای اینکه به پرواز۶ونیم مشهد برسم باید برم فعلا خداحافظ تا ادامه گزارش. شاد وخوش باشید.

نوشته شده در شنبه دوم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:28 توسط مژده|

 

امروز زودترراه افتادم.هوادم دم بود گویا هیچ بادی حس وزیدن نداشت . آفتاب پشت چندتا ابرتیره جا خوش کرده بود از آزانس سرکوچه "دانشجو" گذشتم هیشه صبح اول وقت دردفترش راتا سه تا مغازه از دوطرف آب پاشی می کند دو طرف خیابانمان جوی آب باعرض  یک ونیم متری هست که بعدازظهر راننده ها پارک می کنند برای شستشوی ماشین هایشان .دوطرف را طاق نصرت بسته اند تادیروز فقط داربست بود امروز صبح دیدم شمشادها را اضافه کرده اند (یادش به خیر،خوزستان با برگ های پهن خرما "سعف" در ودیوارها را زینت می دادند)...
بلاخره از تاکسی که پیاده شدم ساعت را نگاه کردم بله زود آمدم پس برای دیدنشان باید منتظر بمانم . این ملاقات هرروزمان است مگر ماموریت باشم یا روز تعطیل.  رسیدم به پارک پشت به خیابان روی نیمکتی نشستم کارهای روزم را روی کاغذی یادداشت کردم نگاهی به خیابان انداختم بله داشتند می آمدند کاغذ را درجیبم گذاشتم وگوش تیز کردم مرد قران می خواند ( نمی دانم کدام آیه ازکدام سوره) بعدزن گفت خوب من هم همین را گفتم ودوباره آیه را تکرار کرد ...پاشدم به طرف اداره که ته پارک بود رفتم پس دارند با هم قرآن تمرین می کنند.
قبلا هروقت این دورا می دیدم از خودم می پرسیدم راست قامتی به چیست؟به ستبر ومحکم بودن، ایستادن، یا راه رفتن است؟
محکم واستوار بودن خیلی قشنگ است . وقتی هرروز صبح زنی را می بینی که ستبر وچهره گشاده راه برودوهمسرش دست برشانه ی راستش گذاشته باشدوبا عصایی سفید پا به پای زن راه برود اورابه اداره ببرد وبازوقت بازگشت ...تازه امروز کشف کردم با هم قرآن هم تمرین می کنند مرد را می شناسم بارها در مراسم دولتی قرآن از حفظ خواند ه است با صدایی روحانی زیباتر اینکه همسرش که بیناست با تکیه بر حافظه مرد روشن دل قرآن ازبر می کند. شما به این همت چه می گوید؟ این رابطه های روحانی ومعنوی بالتراززندگی زناشویی نیست؟ شادباشید.

نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:36 توسط مژده|

 

حالا به چه کار آیدت این ....
حالا برایت می گویم به چه کارآیدم رفتن به این شب شعرهای ...
اول اینکه ازتکرارمکررات هرچه کاراداری و کارهای  بی حاصل خبرنویسی وسرک کشیدن به احوالات عالم خلاص می شوم .
دوم اینکه شاعرها را که می بینم  می شینیم از زمین و زمان می گوییم الا شعر .
سوم اینکه ...برایت حرفهایم را که نوشتم بعد سرفرصت بشین تا 10 را شمارش کن فقط یادت باشد فوائدش را با محسناتش  قاطی نکنی. 

هفته کتاب وتقدیرازکتابخوانهای برتر۲۹آبان ۸۸مجتمع فرهنگی هنری ارشاداسلامی استان

با وجودی که الان درست ۲۴ روز از آن موضوع می گذرد روزی نشدیک نفرپیدا نشود که نپرسد راستی چی شد که برترشدی؟مگه روزی چندتا کتاب می خوانی؟
وجریان از این قرار است : هرسال کشکی کشکی یه قرعه می زدن ۵ نفررا بعنوان کتابخوان و۵ نفر را کتابداربرترانتخاب می کردندنه اصولی نه ملاکی نه مستنداتی... از دوسال قبل در جلسات شورای فرهنگی اداری وارشاد اسلامی هی گفتیم تنظیم فرم کنیم٬ استاندارد سازی شوند این فعالیتها ٬بابا تراخدا مستندکارکنیم و...بلاخره امسال ماه رمضان کارشناس فرهنگی آستین بالازد وفرمی طراحی کردکه مو٬لای درزش نرفت.واین سندمقرراتش این بود : هرکه داردهوس معرکه٬ بسم الله بیاید جلو.
خیلی ها آمدنداما با خواندن کتابهای ۱۰ و۱۱ و۲۵ صفحه ای کودک نه نقدی نه بررسی ٬کناررفتند.
تا رسید به ۵ نفریکیشان من بودم .دراداره ازما تقدیرشد.تلفن ها شروع شد تشکروگله باهم نفهمیدیم مدح بودیا ذم .وبیشتروقتی این مدح درلباس ذم آشکارشد که ارشاداسلامی خواست فقط یک نفرکه ازنظرتعدادکتاب بیشتروکیفیت نقدوبررسی و...بهترباشد معرفی شود.بلاخره رفتم وهدیه ام را گرفتم.واین شدکه دل بعضی ها هنوز روی اجاق داردجلز وولزمی کند.

جشنواره اشک انار روز 5 شنبه 19 آذر برگزار شدمجتمع تفریحی، باشگاه برق .

با کلی مهمان و مدعوو که درسالن جای سوزن انداختن نبود شروع شد.تا دلت بخواهد آمدند سخنرانی کردند . اگر چه چند جوان پردل و جرأت اعتراض شدید الحنی به استاندارداشتند که با با این جلسه شعراست نه سخنوری ...ایشان هم با لحن بسیارمهربان حق را به این دوجوان دادند وقول دادند از این پس این نکته را - حضورمسئولین وسخنرانی نکردنشان را -  درمراسم ادبی لحاظ کنند.
تنها کسانی که واقعا شعرخواندند: خانم پونه نیکویی از بندرانزلی با شعر بسیاربسیارقشنگشان
خانم الهام قریشی آقای بهمن نشاطی وعلیرضا دهرویه بقیه دیگرشعرنخواندند انشاء بود .
اشعاربخش کودک و نوجوان هم چاپ نشد وآقای باغستانی قول دادند تا هفته آینده مجموعه را آماده کنند وبدستمان برسانند.
ازدوست بسیار خوبم خانم فائزه رسکتی ومن در بخش کودک و نوجوان تقدیرشد.

دهمین جشنواره شعرعلوی روز یکشنبه 22آذردرمجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی سالن سلمان هراتی برگزارشد.
(قابل توجه شکوفه خانم درصفحه 261 کتاب جشنواره غزلش چاپ شده ازلیلی جونش هم غزلی چاپ شده ، برایت کتاب را گرفتم عمو رسولت دیرآمد کتاب را به اودادیم)
 مرتضی آل کثیرازخوزستان  بازهم برنده شد گویا رفته بوده قونیه نیامد هدیه اش را بگیرد.
مریم رزاقی تا می توانست شعرخواند چون مجری برنامه بود.
قابل توجه تراینکه ازهمه بهترغزل می خواند خداوکیلی هیچ شعری چنگی بدل نزد مگرشعراول خانم فهیمه محمودی آن هم خارج ازجشنواره بود به درخواست یکی ازمسئولین شعرخواند.
سالن جای نفس کشیدن نداشت .
همه بیش ازتوانشان زحمت کشیده بودند( اگر شما هم جای من بودید ومسئول اجرایی برنامه ها باشید می دانید دربرنامه وجشنواره ها چه پوستی ازمسئولین اجرایی کنده می شود وما فوق طاقت کار کردن یعنی چه).
مدیر کل جدید ارشاد هم یک چهره جوان وسرشار از انرژی دوبار بالا رفت وهی ازدست اندر کاران تشکرکرد وچشم اندازجدید فعالیت ها رادرذهن خسته خیلی ها ورق زد . خدا کند طلیعه یک صبح روشن فعالیت های ادبی باشد.
فرزانه فتحی شعرمحلی خواند اما آنقدرعجله داشت گویا کسی دنبالش کرده بود وزن را بهم ریخت اما مثل همیشه لبخندازلبش محونشد.
 دیداردوباره ای شدبا الهام قریشی ، فائزه رسکتی ، مریم خلیلی و خانم حسن پور و...بعد رفتیم با مریم وفرزانه شام خوردیم وبلاخره اینم جشنواره های استانی ومشکلات ومعضلاتش.حالا بگو به چه کارآیدت این اتلاف وقت .بابا منم می خواهم نفس بکشم آ.همین.

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:35 توسط مژده|

 

مثل همیشه بودن تکراری ست . به اینکه خودم هستم راضی ام .چرا گمان می کنی باید چنین وچنان ...بود شاید این عادت ترا به تکراری از من آموزش داده که باید ...
بگذار نفس بکشم .از توالی روزهای بی ثمر ،واین حرفهای تکراری بی ارزش  معافم کن . رهایم کن بگذارزمین خدا را با سبزه و درخت و کویرش نفس بکشم .
قراردادها ، برنامه ها ، خبرهای تازه و سوخته وبیات شده یادداشتها ،صورتجلسه ها ومصوبه ها از فشار قبرهم بدترند . کاش می شد مثل سریال مسافران اینها را تبخیر کرد وآدم هایی که با اینها رشد می کنند واز امثال ما پله می سازند نیزهم.
امروز یکی از دوستان وبلاگ بهترین وقشنگترین هدیه را به من داد.از صمیم دل برایش دعا کردم.عکسهایی از کتابخانه عبدالله خفیف شیراز را برایم ارسال کرد. در ضمن با یاد ترشی خوردن من ومژگان وغش غش خندیدن هایمان بجای کنکور خواندنمان هم بود...

نوشته شده در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 12:28 توسط مژده|

 

یک خوشحالی از نوع غیر قابل تصور

می دانم خوشحالی خوشحالیست دیگر

اما این خوشحالی درحد انفجار است . برایتان می گویم . اگر پارسال خاطرات ماه رمضان مرا می خواندید

پس حتما خانم شوکتی را می شناسید. او مربی کانون پرورش فکری خرمشهر بود پیش از جنگ . امروز صبح به دیدنم آمده بود

به همین سادگی .با همان چهره مهربان و دوست داشتنی .وقتی کسی کسی را دوست داشته باشد در هر ده کوره ای که باشی پیدایت می کند و در این تنهایی و غربت به تو خوشحالی هدیه می دهد.

وای خدای من از خوشحالی آنچنان دست و پایم را گم کرده بودم نمی دانستم به او چه بگویم. چه می شود گفت؟؟جز سپاس .مدتها بود دلم برای این جور خوشحالی پر پر می زد.باورم نمی شد مربی دوران پیش از جنگ با کوله باری از خاطره و مهربانی در کنارم نشسته بود.و....

برایم خاطره ای تعریف کرد گفت : یکی دو سال پیش بود صبح رفتم ادراه . از قسمت اطلاعات تماس گرفتند گفتند آقایی با شما کار داشت پیش از آمدنتان به چند دقیقه اسم شخص را گفته بودند _ وحالا یادش نبود _ خلاصه به نیم ساعت نگذشته بود که تماس گرفت و خودش را معرفی کرداو عضو کانون خرمشهر بود ومی گفت هر چه فکر می کردم نمی توانستم چهره اش را بیاد بیاورم اسمش کارهایش و...همه را به یاد آورده بودم چهره اش به خاطرم نبود او اکنون معاون شهرداری رامهرمز است ...

 می بینید او بچه هایش را دوست دارد. هنوز به عشق آنها زندگی می کند. ازحال و هوای جنوب و بچه های قدیمی و جدید و...خیلی خوش گذشت . وقتی او را می بوسیدم داشتم پر در می آوردم خدای من چقدر برایم عزیز و دوست داشتنی بود و اشکها امانم را بریده بودند.حیف که فراموش کردم یک عکس از او بگیرم. صد حیف.

امروز هدیه بزرگی را خداوند به من داد. حالا باید به فکراین باشم  که این لیاقت هدیه گرفتن را برای خودم حفظ کنم .

دارم فریاد می زنم این شادی را آیا شماهم  صدای شادی مرا می شنوید؟؟

نوشته شده در دوشنبه ششم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:45 توسط مژده|

 

نمایشگاه کتاب بودیم همکلاسیم  برای انتخاب موضوع پایان نامه بسیار تلاش کرده بود اما متاسفانه دانشگاه  موضوع را نپذیرفته بودند.و حالا سرگردان بود تو ی راه مرتب با استاد دانشگاه طوس تماس می گرفت و...

بلاخره برگشتنی داشتیم کتابهایمان را برای هم  معرفی می کردیم و سی دی ها را و...  همکلاسیم عنوان پایان نامه اش را انتخاب کردبا کمک استاد دانشگاه شهید چمران اهواز که استاد ایشان بود به من گفت می دانی در نمایشگاه چه کسی را دیدم ؟

گفتم : از بچه های دانشگاه ؟

گفت : نه از اساتید چند تایی را نام بردم گفت نه بابا دانشگاه اهواز؟

گفتم: کی ؟

گفت: ترا می شناخت شماره اش را داد که بهت بدهم حالا بستگی به حافظه ات داره؟

اهواز ؟ افتادم تو فکر . کدوم استاد؟استاد عباسی را چند سال قبل نمایشگاه دیده بودم خلاصه چندتایی را نام بردم گفت نه خیر دکتر شکیب انصاری را دیدم .

شماره را گرفتم همانجا تماس گرفتم .

ایشان خیلی خوشحال شدند که خاطراتی برایشان زنده شده بود از سر کلاس انشاء نویسی عربی گرفته تا کلاس آزمایشگاه و هدیه این تماس 5 جلد از مؤلفات دکتر شد .

1-      نصوص مترجمة  بین الغتین العربیة و الفارسیة (بررسی ترجمه از عربی به فارسی و برعکس )سال 85

2-      فن الترجمة  بین الغتین العربیة و الفارسیة ( فن ترجمة از عربی به فارسی و برعکس) سال 86

3-      علم النحو و الاعراب  (سال 79)

4-      مباحث فی فن علم الصرف با تمرین و تطبیق برای حوزه و دانشگاه( سال 79)

5-      تطور الادب العربی المعاصر تاریخ و نصوص (سال 84)

البته ایشان کتابهای دیگری نیز به چاپ رسانده اند اما آنچه مربوط به رشته عربی بود را برایم فرستادند .

و قابل ذکر است که جز یک کتاب 4 کتاب دیگر دست دوستان است  قرار شد مرتب کتابهای همدیگر را بخوانیم و با هم نقد و بررسی کنیم و آموخته هایمان را برای هم  باز گو کنیم.

نمی دانم ذوق زدگی کسی که خوره کتاب را دارد را دیده اید یا نه؟ آنهم  با پنج عنوان کتاب ... حالا پیامهای دوستان سرازیر می شود چرا این ها را می نویسی و...راستش نمی توانم حس ذوق زد گیم  را ننویسم و از صمیم دل از دکتر شکیب انصاری استاد دوره لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان خرمشهر مستقر در اهواز سال 70 تشکر نکنم.

من مدیون محبت خیلی از اساتید دوستان و ...هستم .

همه را دوست دارم و سپاسگزارم سعادتمند باشید عزیزان من هر کجای جهان که هستید.
نوشته شده در سه شنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 12:49 توسط مژده|

قصد توقف نداشتم و برای خوش آیند کسی نمی نویسم .

می نویسم که سبک شوم.

از تحمل بار اضافی خسته ام ، از نگفتن ها بیزارم، و هیچ واهمه و ابایی ندارم از گفتن  و نوشتن آنچه که ایمان به درستی اش دارم.... این در خصوص دوستانی که کم لطفیشان مرتب شامل حال من می شود.

و اما ،مدتها در مورد جمانه حداد تحقیق  می کردم ، و حالا بعد از چند ماه خواندن کتابهایش ،اشعار آرائ و...به هیفا بیطار روی آورده ام.

دوست نازنینی دارم که وقتی با نویسنده و یا شاعر جدیدی از جهان عرب آشنا می شود می گوید ، وای مژده نمی دانی که چه محشریه."محشر" و کشف این محشرها ادامه دارد و روز به روز بیشتر می شود بطوری که ازمحشرهای قدیمی که حرف می زنیم می گوید وای نگو یک روزی او را عجیب دوست داشتم وآنچنان این جمله را با حسرت و ناراحتی می گوید که گویا طرف سالها مرده است و...

مثل زمانی که عاشق سعاد الصباح شده بود  به کویت سفر کرد تا او را ببیند و چند روز پیش وقتی به او گفتم می خواهم پایان نامه ام را ادبیات تطبیقی کار کنم گفت وای نکند سعاد باشد...

من به این رسیده ام که هر گلی بویی دارد. وهرچه به پیش می رویم به قله رسیدنمان سخت تر می شود.کوه ادبیات سربه فلک کشیده ایستاده در انتظار کوهنوردانی است که پرچم از دست فاتح قله دیروزین بگیرند تا خود آنرا برافراشته ترکنند و باز این سیر ادامه پیدا کندتا....

وایستایی هیچ مفهومی جز رکود و مانداب ندارد و مانداب یعنی تعفن افکار پوسیده ...حالیا می خواهیم هر کدام گلی باشیم که افکارمان بوی مخصوص به خود را داشته باشد پس به امید فرداهایی روشن تر .

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 16:59 توسط مژده|

به اُکتای بزرگ

به تنهاییم طعنه می زنی؟؟

تو میدانی که  ساکنان جزیره مرا نمی شناسند و حرفهایم را نمی فهمند.من خسته تر از آنم که سرازیر شدن گله را ازکوه در غروبی که ماهزر در آن آواز نخوانده باشدرا دل دهم .

اُکتای نازنین

به باغ های انگور آن خوشه های زرین که بازی کودکانه مان را در آغوش امن خاطره ها پنهان ساخته سوگند هنوز هم که هنوزه وقتی خودم را در آغوش معرفت رها می کنم کودکی هستم که از صدای خرمن کوب با گاوهای قهوه ای سرشارم.

اگر چه حالا رمقی برای معرفت نمانده تا باهم تا سر چشمه بدود واز دشت برنگشته مرا سوار اسب کند وقصه های سرادر را بگوید .

اُکتای من

 این دست تشنه گی چیزی نیست که با لیوان آب برطرف شود .دیشب داشتم نوشته هایت را مرور می کردم

نکته های بسیاریست که برایت علامت زده بودم شاید ، باز هم می گویم شاید آنها را تصحیح کنی کمی آرامتر شوی .

اُکتای مهربانم

مرا به خودم رها کن .دل مردگی بدتر از حضور تکراریست که بر صفحه جراید می نویسی وهر بار سر در گم تر از بار پیشین به خودت در آیینه لعنت بفرستی . آخرین باری که ماهزر را دیدم برایم آنقدر شعر خواند که وقتی سکوت کرد احساس کردم ساعتها مرده است.دلم برایش پر پر می زند.دیگر حتی به تقدیرم هم  ایمان ندارم مرا بد جوری تخت بند روزهای بی حاصل کرده است همین و بدرود.  

نوشته شده در شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 13:30 توسط مژده|

نزدیک یک ساعت مانده بود به تحویل سال به سفره که نگاه کردم جای خالی تخم مرغ های رنگی را دیدم.

علی گفت : تخم مرغ نباشه ، سال تحویل  نمی شه؟؟

گفتم : اختیار داری، سفره هفت سین ، اونم بعد از چند سال که خونه نبودیم، با تخم مرغ های رنگی اونم با نقاشی دانیال قشنگه، بچه ها باید خیلی چیز ها رایاد بگیرن . دانیال در این معرکه مدام دستهایش را به هم می مالید و گوشه پیراهنم را می کشید که: زود باش مامان....

تخم مرغ های آب پز را گذاشتم روی میز به فاطمه گفتم گواش و قلم مو بیاورد دانیال داشت ازخوشحالی بال در می آورد به علی گفتم : بیا کمک ، دانیال تنهایی نمی تونه خرابکاری کنه!!

یک پارچه پهن کردم روی میز ودانیال بجای حرف زدن، جیغ زنان شادی خودش را اعلام می کرد بلند بلند برای خودش آواز می خواند.

آستین بلوز عنکبوتی که خاله شکوفه برایش هدیه آورده بود را بالا زدم من از تخم مرغ های رنگی خیلی خاطره داشتم . اولین سالی که عید را با اقوام مادریم می گذراندم عید را جور دیگری دیدم. ما همیشه خرداد ماه بعد از امتحان ازخرمشهر به خانه پدر بزرگم می رفتیم و تا پایان شهریورابهر بودیم .(ابهر قبلا از توابع قزوین بود والان از شهرستانهای زنجان است. )

اما آن سال عید بخاطر جنگ ما درکنار خانواده مادریم بودیم . خاله فرح از من 4 سال بزرگتر بود هم سن امل دخترعمویم واین میدان داری را برایم تنگ ترمی کرد البته اوآنقدرمسئولیت داشت که وقت سربسرگذاشتن مرا نداشت و این تا حدودی دست مرا بازترمی گذاشت .

آن سال عید غروب بود.مادر بزرگم رشته پلوبا عدس پخته بود با ته دیگ نان ، آن هم توی تنور . از ساعت 4 صبح نان می پختند و برو و بیایی بود بعد ازنان نوبت نان شیرمال که با شیرخمیر می شد و مزه فوق العاده ای می دادپخته شد. تخم مرغهای خانگی را روی آتش پایان پختن نان ها گذاشته بودند که آب پز شوند حدود 30 یا 35 تا بودند.

مادر بزرگ به من و خواهرم معصومه رنگ کلاف قالی بافی داده بود تا در نعلبکی با آب جوش بخیسانیم ،سبز ، قرمزو آبی رنگ زدن تخم مرغ ها با این رنگه دیدنی بود پدرم  گفت : با پر بوقلمون می شه خوب طرح زدو....

آن روز از صبح قالی بافی تعطیل بود همگی توی اتاق قالی بافی بودیم هر کسی کارهای مربوط به خود را انجام می داد من بادیه  تخم مرغ ها را روی کرسی گذاشته بودم و با پر بوقلمون طرح می زدم . کمی آنطرفتر دایی و مامانم به رهبری مادر بزرگ " ماه زر خانم" عیدی اقوام را تقسیم بندی می کردند.رسم این بود که برای دختر عمو ها وتازه عروسها و...عیدی ببرند از پارچه و کشمش و گردو، تخم مرغ های رنگی و جوراب گرفته تا جعبه های شیرینی و نقل و...هی در می زدند عیدی می آوردند و هی عیدی می بردند خاله با مامان و دایی همکار بود

 و من با خیال راحت بارنگ زدن  تخم مرغ ها عشق می کردم. بوی رشته پلو و عدس تمام فضای خانه را برداشته بود.

دایی از صحرا برایمان گل چیده بود سفره را روی کرسی  چید یم . کرسی بزرک اتاق پذیرایی مادر بزرگ حدود 16 نفر را جا می داد من جایم معلوم بود همیشه پیش دایی بودم کنار در برای اینکه گوش بزنگ باشم تا در که می زدندبپرم جلوتر از دایی بروم دررا باز کنم.صدای کوبه در قشنگ ترین صدای آن لحظات بود عید دیدنی اقوام مادریم تماشایی بود. ناگهان 15 یا 20 نفر با هم می آمدند اتاق پذیرایی بدون بخاری هم گرم می شدند با برفی که شب قبل آسمان باریده بود باغچه کوچک حیاط پدر بزرگ کوه سفیدی  شده بود و آدم برفی یک هفته پیش ما را از شکل و شمایل انداخته بود.

گرمای مهر و محبت و سلام و احوال پرسی هایی که هیچ چیزی از آن حالیت نمی شدسوژه جالبی بود چون تصور اینکه 16 نفر با 17 نفر هم زمان احوالپرسی کنند چه می شود!!؟؟

مادر بزرگم با سماور زرد بزرگش مرتب چایی می ریخت و زن دایی آفاقم تند و تند استکانها را جابجا می کرد من از این بازیها کیف می کردم اگر دوربین بودو سرعت فیلم را کمی تند می کردیم می توانستید تصویر ذهنی مرا بهتر بگیرید. تخم مرغ های رنگی ما بین بچه های  اقوام و همسایه ها و...تقسیم می شد و این یعنی فردا باز هم این کار ادامه خواهد داشت ....آن شب تا ساعت 2 صبح دید و بازدیدها و شب نشینی ها ادامه داشت .

حتی وقتی  سفره شام پهن شد در فاصله شام خوردن3 خانواده با ما شام خوردند آجیل سفره عیدی کشمش های سبز *و نخود چی و نقل های رنگی ....چقدر خوشبخت بودیم.

داشتم دست و روی دانیال را می شستم که از تخم مرغ هاهم رنگی تر شده بودند، باید آماده می شدیم تا تحویل سال چیزی نمانده بود..... 

* کشمش سبز به کشمش هایی می گویند که پس از چیدن در اتاق های سرد یا انباری و زیر زمینی روی طنابهایی آویزان می کردند که به فاصله 50 سانت از سقف افقی طناب کشی می شوند و انگور ها بطور طبیعی و دور از نور خورشید خشک می شوند.   

نوشته شده در چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۸ساعت 11:31 توسط مژده|


آخرين مطالب
» خاطرات جنگ / 15
» خاطرات جنگ / 14
» خاطرات جنگ / 13
» خاطرات جنگ / 12
» خاطرات جنگ /11
» خاطرات جنگ /10
» خاطرات جنگ /9
» خاطرات جنگ /8
» خاطرات جنگ /7
» خاطرات جنگ /6


Design By : Pichak